Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikačné číslo: 1296
 
docentka - Katedra ekonomiky (FEM)
odb. zamestnankyňa - Dekanát FEM (FEM)

     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Ekonomická efektívnosť ekologických fariem na Slovensku
Autor:
Ing. Adriána Tlčinová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Ekonomická efektívnosť ekologických fariem na Slovensku
Abstrakt:
Primárnym cieľom bakalárskej práce Ekonomická efektívnosť ekologických fariem na Slovensku bolo zhodnotenie ekonomickej efektívnosti nami vybraného ekologicky hospodáriaceho podnikateľského subjektu. Východiskový zdroj informácií bola súvaha a výkaz ziskov a strát, ktoré nám poskytol podnik XY, s.r.o. nachádzajúci sa na západnom Slovensku. V bakalárskej práci analyzujeme štádium rokov 2009 -- 2013. Záverečná práca obsahuje ako aj teoretickú, tak aj praktickú časť. Je zostavená zo štyroch častí. V prvej časti záverečnej práce venujeme pozornosť prehľadu prístupnej literatúry, ktorej zdroje sú uvedené v zozname použitej literatúry. V tejto časti postupne prechádzame od efektívnosti podniku, cez členenie efektívnosti, maticu efektívnosti, zaoberáme sa aj definíciou ekologického poľnohospodárstva a jeho základnými pojmami. V druhej časti sme stanovili základný cieľ bakalárskej práce a čiastkové ciele. V tretej časti sa zaoberáme metodikou práce, kde sme postupne kvantifikovali všetky postupy výpočtov. Posledná časť bakalárskej práce je konkrétnou analýzou nami vybraného podnikateľského subjektu, kde sme upriamili pozornosť na analýzu ukazovateľov likvidity, rentability, aktivity, zadlženosti, uskutočnili sme analýzu nákladov a výnosov, zhodnotili sme efektívnosť prostredníctvom matice efektívnosti a následne sme výsledky práce interpretovali.
Kľúčové slová:
efektívnosť, ekologické poľnohospodárstvo, finančná analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene