Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

Contacts
     
          Projects     
Publications
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The evaluation of the impact of open markets environment onto domestic producer after accessing the common EU market
Written by (author): Ing. Zuzana Obolová
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv otvorenia trhov po vstupe do EÚ na domáceho producenta
Summary:
Diplomová práca sa zameriava na zhodnotenie vplyvu otvorenia trhov po vstupe do EÚ na domáceho producenta za obdobie rokov 2007 -- 2011. Práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sú definované základné pojmy týkajúce sa rozoberanej problematiky. Praktická časť sa zameriava na splnenie parciálnych cieľov ako zhodnotenie finančného zdravia podniku na základe analýzy výsledku hospodárenia, rentability a zadĺženosti, charakteristika a posúdenie produkčných výsledkov odvetvia rastlinnej a živočíšnej výroby, zhodnotenie a porovnanie priemerných realizačných cien s realizačnými a trhovými cenami v rámci SR a vyhodnotenie vnútorného obchodu podniku na trhoch EÚ. Jednotlivé hodnoty sú zaznamenané do tabuliek, prípadne graficky znázornené a následne interpretované. V závere práce sa komplexne posudzujú výsledky za všetky čiastkové ciele a súhrnne sa hodnotí vplyv otvorenia trhov po vstupe SR do EÚ na slovenské poľnohospodárske družstvo.
Key words:
poľnohospodárstvo, agrárny trh, Európska únia, integrácia, agrárna politika, Spoločná poľnohospodárska politika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited