Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)

     
Graduate
     
Lesson          
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The impact of innovation elements on labour productivity in a chosen company
Written by (author): Ing. Martin Gašparovič
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv inovačných prvkov na produktivitu práce vo vybranom podniku
Summary:
Práca prezentuje poznatky z oblasti vývoja produktivity práce v podmienkach poľnohospodárskeho podniku ako aj vzťahu medzi produktivitou práce a inovačnými prvkami, ktoré na tento ukazovateľ v súčasnosti najviac vplývajú. Hlavným cieľom práce je preto analýza vplyvu rôznych inovačných prvkov na produktivitu práce vo vybranom podniku. Tento cieľ je dosiahnutý prostredníctvom parciálnych cieľov, ktoré sa zameriavajú na analýzu vývoja produktivity práce v poľnohospodárstve na Slovensku, následne aj v samotnom analyzovanom podniku a jeho strediskách, pričom pre lepšiu vypovedaciu schopnosť je v prípade analýzy podniku využitá aj metóda pyramídového rozkladu. Následne sa práca zameriava na vplyv konkrétnych inovačných prvkov podniku na produktivitu práce. Na splnenie daného cieľa sme využili informácie a poznatky o danej problematike získané z domácej a zahraničnej literatúry. Zhodnotenie situácie v pozorovanom podniku bolo uskutočnené využitím informácií technického a ekonomického charakteru, ktoré boli následne analyzované metódou komparácie, indexovou metódou a pyramídovým rozkladom. V rámci analýzy systému inovácií a ich vplyvu na produktivitu práce boli zistené isté nedostatky, na ktoré by sa mal podnik zamerať. Významom diplomovej práce je poznanie súčasného stavu podniku v rámci danej problematiky, ako aj upozorniť na nedostatky a vyzdvihnúť prednosti podniku a v poskytnutí návrhov a opatrení, ktoré by mohli priniesť zlepšenie inovačnej činnosti a jej vplyvu na produktivitu práce.
Key words:
inovácia, inovačný prvok, produktivita práce, poľnohospodárstvo, poľnohospodársky podnik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited