Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)

          Lesson     
     
Publications     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The evaluation of the instruments of agricultural policy in conditions of market economy
Written by (author):
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie nástrojov agrárnej poliltiky v podmienkach trhovej ekonomiky
Summary:
Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie nástrojov agrárnej politiky v podmienkach trhovej ekonomiky. Nástroje agrárnej politiky sú rôzne, no zamerala som sa na tri nosné nástroje a to na cenovú politiku, dotačnú politiku a poistenie. Obsah práce sa člení na 2 časti, teoretickú a praktickú časť. Prvá časť je tvorená teoretickým vysvetlením hlavných pojmov a definícií, ktoré sa v práci nachádzajú. Pozostáva z prehľadu riešenej problematiky doma i v zahraničí, kde sa k danej téme vyjadrili mnohí autori. Podklady k téme som získala štúdiom rôznych odborných publikácií, ktoré sa týkali danej problematiky. V teoretickej časti som sa venovala vývoju agrárnej politiky na Slovensku a až potom som riešila konkrétne nástroje agrárnej politiky. Definovala som tri nástroje a to cenu, dotácie a poistenie. Okrem týchto troch nástrojov som definovala aj iné a to napríklad úvery, úroky, dane a clá. Najdôležitejšou časťou práce je vlastná práca, v ktorej sú pozorované jednotlivé nástroje agrárnej politiky v danom podniku. Tým podnikom je podnikateľské družstvo "Pokrok" Ostrov, kde som skúmala nástroje agrárnej politiky za posledných päť rokov, teda za roky 2007-2011. Najskôr som uviedla základné informácie o družstve, predmet ich činnosti, dlhodobé aj krátkodobé ciele a až potom som prešla na konkrétne ekonomické nástroje agrárnej politiky. Poľnohospodárske družstvo využíva vo svojom podniku 3 nástroje agrárnej politiky a preto som sa venovala len im. Použila som rôzne štatistické metódy, vzorce, tabuľky a grafy na zistenie informácií o daných ekonomických nástrojoch. V závere predloženej práce sú zhrnuté všetky dosiahnuté výsledky, ku ktorým som sa dopracovala a stanovené možné zlepšenia a odporúčania.
Key words:
cena, dotácie, poistenie, agrárna politika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited