Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)

Contacts
     
Graduate     Lesson     Projects
     
Publications     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of agricultural production and its assessment in the EU
Written by (author):
Ing. Veronika Danišová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Opponent:Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza poľnohospodárskej výroby a jej hodnotenie v EÚ
Summary:
Bakalárska práca poskytuje prehľad o analýze poľnohospodárskej výroby a jej hodnotení v EÚ. Podáva názory domácich a zahraničných autorov o danej oblasti. Následne pomocou metódy komparácie, opisnej metódy, tabuľkového a grafického zobrazenia sa zameriame na podrobnú analýzu výroby tohto odvetvia na Slovensku, vo vybranom Poľnohospodárskom družstve Hlohovec, okrajovo sa sústredíme aj na stav v Európskej únii. Konkrétne je zhodnotená ekonomická situácia poľnohospodárskej výroby, dôraz sa kladie na úroveň hrubej poľnohospodárskej produkcie a posúdenie faktorov, ktoré na ňu vplývali. Zanalyzované sú aj podpory, ktoré sú poskytované Slovenskou republikou a Európskou úniou na zlepšenie situácie tejto oblasti hospodárstva. Pozornosť bola venovaná aj zinterpretovaniu výsledkov v rámci ekonomickej situácie, ku ktorým sme dospeli pomocou zvolených ukazovateľov. V závere je zhodnotená celková situácia, ktorá prevláda v tomto období v poľnohospodárstve. Navrhnuté sú opatrenia, ako pokračovať v činnosti, a ako zabrániť tomu, aby sa súčasná situácia výrazne zmenila.
Key words:
Európska únia, analýza, hrubá poľnohospodárska produkcia, Slovenská republika, ekonomická situácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited