Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

Contacts     Graduate
     
     
     
Publications          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of Selected agricultural Enterprise Management
Written by (author): Ing. Jozef Zadžora
Department:
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Opponent:
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie hospodárenia vybraného poľnohospodárskeho podniku
Summary:Podstatou bakalárskej práce je zhodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného poľnohospodárskeho podniku za sledovanie obdobie 2012 - 2014. Prvá časť bakalárskej práce nám ponuka problematiku súvisiacu s danou témou. Prehľad literatúry sa sústreďuje na pojmy ako podnik, podnikanie, výsledok hospodárenia. Zobrazuje tiež základné odlišnosti poľnohospodárskej výroby od ostatných druhov výroby. V praktickej časti bakalárskej práce nastupuje cieľ práce a metodika práce. Metodika práce v sebe zahŕňa jednotlivé postupy a kroky na výpočet ukazovateľov efektívnosti. Najskôr je riešená analýza súvahy a analýza výkazu ziskov a strát. Nasleduje výpočet jednotlivých ukazovateľov efektívnosti a interpretácia zistených výpočtov. Posledná časť predstavuje záver, kde sú zhrnuté výsledky práce a taktiež vlastné odporúčania, ktoré by mohli viesť k lepšej situácií podniku.
Key words:
výsledok hospodárenia, ukazovatele efektívnosti, finančná analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited