Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikačné číslo: 1296
 
docentka - Katedra ekonomiky (FEM)
odb. zamestnankyňa - Dekanát FEM (FEM)

          Výučba
     
Projekty     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Ekonomika pestovania vybraných komodít
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekonomika pestovania vybraných komodít
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie ekonomickej stránky pestovania vybraných komodít, analýzu a hodnotenie výsledkov v rastlinnej výrobe. Výnosy, náklady a výsledok hospodárenia v Slovenskej republike a u samostatne hospodáriaceho roľníka som zhodnotila pomocou metódy analýzy, metódy tabuľkového zobrazenia, metódy grafického zobrazenia a metódy komparácie. V bakalárskej práci som sa venovala analýze ekonomickej stránky samostatne hospodáriaceho roľníka. V rámci hodnotenia poľnohospodárskej výroby som riešila ekonomiku celkovej produkcie na Slovensku. U samostatne hospodáriaceho roľníka som sa zamerala na 6 hlavných komodít, ktorými sú pšenica ozimná, jačmeň jarný, kukurica na zrno, cukrová repa, slnečnica a repka olejná. Venovala som pozornosť produkcií vybraných komodít, v grafickom zobrazení som analyzovala zbernú plochu v hektároch u samostatne hospodáriaceho roľníka. Na zistenie efektívnosti podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka som použila ukazovatele rentability celkového kapitálu, celkových nákladov, celkových výnosov a tržieb. V závere som zhrnula výsledky riešenej problematiky.
Kľúčové slová:
náklady, výnosy, výsledok hospodárenia, rastlinná výroba, obilniny, olejniny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene