Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

          Lesson
     
Projects
     
     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Evaluation of costs and revenues in selected business entity
Written by (author):
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Summary:
Základom každého podniku je zamerať sa popri svojej podnikateľskej činnosti najmä na dlhodobú prosperitu, a to prostredníctvom maximalizácie zisku a neustáleho zvyšovania svojej trhovej hodnoty. Táto bakalárska práca je zameraná na hodnotenie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Práca je rozdelená na niekoľko kapitol a podkapitol, pričom v prvej kapitole je popísaná teoretická časť riešenej problematiky a sú v nej uvedené poznatky mnohých slovenských, ale aj zahraničných autorov. Autori definujú pojmy nákladov, výnosov, výsledku hospodárenia, finančnú analýzu a jednotlivé finančné ukazovatele. Praktická časť bakalárskej práce je rozdelená do niekoľkých podkapitol. V prvej podkapitole sa bližšie oboznámime s vybraným podnikateľských subjektom, v ďalšej podkapitole sa zameriame na majetkovú štruktúru a štruktúru vlastného imania a záväzkov, v ďalšej analyzujeme náklady, výnosy a výsledok hospodárenia a na záver sa zameriame na základné finančné ukazovatele. Na základe analýzy navrhneme opatrenia na skvalitnenie riadenia nákladov a výnosov vo vybranom poľnohospodárskom družstve.
Key words:
náklady, výnosy, výsledok hospodárenia, finančné ukazovatele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited