Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

     Graduate     Lesson          
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Comparison of options absorption of EU funds in agriculture
Written by (author): Ing. Tomáš Siklienka
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Porovnanie možnosti čerpania finančných prostriedkov EÚ v poľnohospodárstve
Summary:Cieľom predkladanej diplomovej práce je v rámci vybraných krajín Európskej únie porovnať možnosti čerpania štrukturálnych fondov, čerpanie dotácií, podmienky a kontroly poskytovania čerpania, transparentnosť a základné princípy a rozhodujúce faktory rozdeľovania finančných prostriedkov EÚ. Práca má teoretický charakter a je členená do štyroch kapitol. Prvá kapitola objasňuje význam poľnohospodárstva a zaoberá sa spoločnou poľnohospodárskou politikou. Venuje sa aj kľúčovým reformám spoločnej poľnohospodárskej politiky a jej financovaniu prostredníctvom štrukturálnych fondov. Druhá a tretia časť práce oboznamujeme s cieľmi a metodikou práce. Kľúčovou je štvrtá kapitola, ktorá sa venuje možnostiam čerpania finančných prostriedkov v EÚ, rozoberá hodnotenie možností čerpanie štrukturálnych fondov v rámci vybraných krajín EÚ. Týmito krajinami sú Slovensko, Francúzsko a Veľká Británia. Súčasťou kapitoly sú aj základné princípy rozdeľovania finančných prostriedkov EÚ.
Key words:poľnohospodárstvo, spoločná poľnohospodárska politika, Európska únia, štrukturálne fondy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited