Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

     
     
     
Projects
     
Publications     Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Foreign investments and their influence on the development of agriculture of the Slovak republic
Written by (author):
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zahraničné investície a ich vplyv na vývoj poľnohospodárstva Slovenskej republiky
Summary:
Priame zahraničné investície majú dôležitú úlohu pri medzinárodnom pohybe kapitálu. K priaznivým zmenám v príleve zahraničných investícií na Slovensko prispel aj fakt, že v roku 2009 sme vstúpili do eurozóny. Prijatím jednotnej meny sa zvýšila ekonomická stabilita v krajine, znížili sa náklady na jej výmenu a pre zahraničných investorov predstavuje finančnú stabilitu. V teoretickej časti charakterizujeme zahraničné investície a v podkapitolách sa venujeme jednotlivým formám zahraničných investícií, členeniu, vplyvu, rizikám, výhodám a nevýhodám, dôvodom vstupu zahraničných investícií. Hlavným cieľom diplomovej práce je porovnanie celkového stavu zahraničných investícií na Slovensku a prostredníctvom analýzy poukázať na ich úroveň a vývoj za obdobie rokov 2009-2015 a zhodnotiť dopad zahraničných investícií na slovenskú ekonomiku. Získané údaje sme následne spracovali do tabuliek a grafov. V závere diplomovej práce zhodnotíme dosiahnuté výsledky a formulujeme návrhy opatrení.
Key words:
zahraničné investície, investičné stimuly, hrubý domáci produkt, ekonomický rast

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited