Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
University e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

Contacts          
     
Projects     
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Hodnotenie hospodárenia vybraného poľnohospodárskeho podniku
Written by (author):
Ing. Zuzana Kudiaková
Department:
Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie hospodárenia vybraného poľnohospodárskeho podniku
Summary:
Podstatným a hlavným cieľom podnikania každej spoločnosti je maximalizácia zisku, čo pre podnik signalizuje, hľadať čo najvhodnejšie zdroje a ciele, ktoré budú podporovať maximalizáciu výnosov. V predkladanej bakalárskej práci je cieľom zhodnotiť vývoj a štruktúru nákladov a výnosov vo vybranom poľnohospodárskom podniku za sledované obdobie rokov 2009- 2012 na základe prehľadu súčasného stavu danej problematiky doma ako aj v zahraničí. Praktická časť bakalárskej práce sa venuje stanoveniu čiastkových cieľov a v neposlednom rade aj zhodnoteniu stavu majetku a záväzkov za dané obdobie. Ďalej sa zaoberáme štruktúrou nákladov, výnosov a nakoniec aj výsledkom hospodárenia. Nato, aby sme zhodnotili výnosnosť podniku sme v praktickej časti použili na výpočet ukazovatele rentability a nákladovosti. Praktická časť obsahuje tiež charakteristiku daného poľnohospodárskeho podniku, ktorý sleduje náklady a výnosy podniku. V závere praktickej časti bakalárskej práce sú sformulované odporúčania na zlepšenie výnosovej situácie v podniku.
Key words:náklady, výsledok hospodárenia, rentabilita, výnosy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited