Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identification number: 1296
 
Associate professor - Department of Economics (FEM)
Support officer - Dean's Office of the FEM (FEM)

     
     
Lesson
     
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of costs and revenues in a selected business entity
Written by (author): Bc. Michaela Rolincová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Summary:V súčasnej dobe je pre podnik dôležité nie len dosahovanie a zvyšovanie zisku, ale aj vytváranie podmienok pre budúcu prosperitu. To by mal podnik zabezpečiť hľadaním a využívaním nových podnikateľských príležitostí, ktoré mu umožnia navyšovať svoj podiel na trhu a zostať konkurencieschopným. Bakalárska práca sa zameriava na hodnotenie nákladov a výnosov vybraného podniku. Prvá kapitola je venovaná súčasnému stavu riešenej problematiky, druhá stanovuje cieľ práce, v tretej kapitole popisujeme metodiku a posledná štvrtá kapitola je zameraná na praktickú časť práce. V nej hodnotíme náklady, výnosy a výsledok hospodárenia podniku, porovnávame ho s českou spoločnosťou a nakoniec vykonávame finančnú analýzu. Výsledkom praktickej časti je navrhnutie niekoľkých odporúčaní pre hodnotený podnik.
Key words:
výnosy, náklady, výsledok hospodárenia, finančné ukazovatele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited