Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Trhové subjekty ako determinanty trhu s vínom.
Autor: Ing. Ladislav Korgó, PhD.
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Trhové subjekty ako determinanty trhu s vínom.
Abstrakt:Dizertačná práca na tému "Trhové subjekty ako determinanty trhu s vínom" pojednáva o súčasnom vývoji trhu s vínom a vzniknutom napätí vo väzbách medzi výrobcami, obchodnými sieťami, importérmi a spotrebiteľmi. Vzniknuté napätie medzi trhovými subjektmi je navyše v značnej miere ovplyvňované legislatívou štátu, či EÚ. Odvetvie vinohradníctva a vinárstva na Slovensku má svoju tradíciu, no posledné roky jeho existencie prechádzalo nielen transformáciou výroby z kvantitatívnej na kvalitatívnu, ale aj ťažkou skúškou, či bude schopné obstáť v silnej konkurencii zahraničných producentov. Na trhu s vínom za ostatné sledované obdobie rokov 2004 -- 2010, teda prakticky od obdobia vstupu SR do EÚ bolo možné badať neustále rastúci tlak na toto odvetvie poľnohospodárstva, ako na žiadne iné a mnohý výrobcovia vína boli prinútení zanechať tento zdroj obživy, pričom ďalší nádejne začínajúci vinári ani nezačali v tejto sfére podnikať. Zo strany spotrebiteľov bolo možné badať zmeny v správaní sa na trhu v odlišnom chápaní domácich výrobkov, ktoré boli často hodnotené len na základe ceny v porovnaní k lacným dovozovým vínam bez pridanej kvalitatívnej hodnoty. Odlišné záujmy spotrebiteľov boli zvýraznené najmä po začatí celosvetovej hospodárskej kríze v roku 2008, kedy mnoho spotrebiteľov stratilo svoje príjmové istoty. Toto všetko spôsobilo vystupňovanie napätia na trhu s vínom, pričom naň doplácajú všetky zúčastnené strany zníženou kvalitnou produkciou, ktorá sa na trh pre spotrebiteľov dostane. Výskum dizertačnej práce sa opieral na jednej strane o analýzu súčasného stavu celého odvetvia vinohradníctva a vinárstva v SR a vo svete, na strane druhej o prierezovú analýzu u vybraných výrobcov vína a predajných obchodných sieťach. V prierezovom výskume bola využitá zhluková analýza, na základe ktorej bolo možné pozorovať zásadné cenové rozdiely medzi hodnotenými vínami. Do výskumu boli zapojené aj vybrané zahraničné trhové subjekty, aby boli získané výsledky komplexnejšie, porovnateľnejšie a vypovedateľnejšie. Na základe získaných poznatkov o trhu s vínom bol použitý modelový prístup tvorby ponuky a dopytu, na ktorom sa porovnávali zvlášť trhové a rovnovážne ceny u akostných vín. Zhrnutím zistených poznatkov zo stavu odvetvia vo svete, v EÚ a na Slovensku, ďalej poznatkov z modelovania ponuky a dopytu ako aj zo zhlukovej analýzy , boli vyšpecifikované faktory, ktoré sa podieľajú na raste napätia na slovenskom trhu s vínom medzi jednotlivými trhovými subjektmi ako aj možnosti ich eliminácie, či redukcie.
Kľúčové slová:odvetvie vinohradníctva a vinárstva, trh s vínom, producenti vína, obchodné siete, spotrebitelia, faktory napätia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene