Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Ekonómia pracovnej sily v poľnohospodárstve v SR
Autor: Ing. Lucia Svoradová, PhD.
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc.
Oponent 3:Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekonómia pracovnej sily v poľnohospodárstve v SR
Abstrakt:Základnými trendmi vo vývoji pracovnej sily na Slovensku v najbližších dvoch desaťročiach bude zníženie počtu a starnutie pracovnej sily. V porovnaní s ostatnými odvetviami sa poľnohospodárstvo svojím tempom znižovania zamestnanosti stále drží na popredných miestach. Hlavnou príčinou týchto zmien je nielen ekonomická recesia, ale aj postupný pokles podielu živej práce a dochádza k nahradzovaniu ľudskej pracovnej sily novými technikami a strojmi. Dlhodobým problémom v poľnohospodárstve v SR sú nízke mzdy, ktoré sú dôsledkom predovšetkým nerovnomernej potreby práce v určitých obdobiach, nízkej technickej úrovne, neustálym nárastom vstupov a poklesom predajnej ceny poľnohospodárskych komodít. Priemerné mesačné mzdy síce rastú, no v odvetví poľnohospodárstva je tento rast dlhodobo najnižší. Nízke mzdy v poľnohospodárstve odrážajú nielen úroveň produktivity práce, dôchodkovosti, ale i obsah práce, ktorý sa prejavuje odpovedajúcou kvalitou pracovných síl. Cieľom dizertačnej práce je zhodnotenie vývoja mzdových nákladov a ich výrobných dopadov na štruktúru výroby v rastlinnej a živočíšnej výrobe v poľnohospodárstve v podmienkach SR. K zhodnoteniu dizertačnej práce sme využili časový rad údajov za 15 rokov (1999 -- 2013). Identifikovali sme vývoj celkových vlastných nákladov a mzdových nákladov na produkty rastlinnej a živočíšnej výroby v triedení podľa rokov. Pri hodnotení rozdielov sme skúmali kauzálne vzťahy medzi celkovými vlastnými a mzdovými nákladmi, pričom sme využili metódu regresnej a korelačnej analýzy. Následne sme zhodnotili manažérske a ekonomické ukazovatele produktivity práce za vybrané poľnohospodárske komodity v rastlinnej výrobe a v chove HD podľa kategórií v živočíšnej výrobe. Najväčší dôraz bol kladený na kvantifikáciu dopadov zmien manažérskych a ekonomických parametrov výroby v súvislosti s využívaním pracovných síl pomocou algoritmov. Zistili sme, že poľnohospodárske podniky so znižovaním pestovateľských plôch viniča a zemiakov výrazne znižovali počty zamestnancov v poľnohospodárstve. Daný stav zníženia počtu pracovníkov a priemerného stavu dojníc bol prejavom hospodárskej krízy. V rokoch 2011 -- 2012 sa situácia v chove HD čiastočne stabilizovala, čo sa prejavilo aj nižším úbytkom dojníc, a tým aj pracovných miest. Z komparácie prírastku, resp. úbytku pracovných miest možno v konečnom dôsledku konštatovať, že v štruktúre chovu HD bol vykázaný na základe nášho predpokladu rýchlejší trend úbytku počtu pracovníkov ako v štruktúre chovu ošípaných.
Kľúčové slová:pracovná sila, mzdové náklady, produktivita práce, rastlinná výroba, živočíšna výroba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene