Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza podnikateľských aktivít malého podniku v oblasti vidieckeho turizmu
Autor: Ing. Kristína Senešiová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza podnikateľských aktivít malého podniku v oblasti vidieckeho turizmu
Abstrakt:Základným cieľom bakalárskej práce je analýza podnikateľských aktivít podniku Ranč u Bobiho, ktorý podniká v oblasti vidieckeho turizmu. Úvod teoretickej časti práce je venovaný popísaniu základných pojmov ako je podstata podniku a podstata cestovného ruchu. Bližšie sme charakterizovali vidiecky turizmus a agroturizmus, jeho význam pre podnikateľa, pre rozvoj obce. Vidiecky turizmus možno chápať ako komplex aktivít, ktoré sú spojené s prírodou a vidieckou krajinou. Táto skutočnosť podmieňuje poskytované služby, ktoré ponúka podnik v oblasti vidieckeho turizmu. Jednotlivé aktivity podniku v oblasti vidieckeho turizmu sú uvedené v ďalšej teoretickej časti práce. Záver kapitoly je venovaný podnikateľskému prostrediu na vidieku, vývoju, rozvoju a súčasným problémom vidieckeho turizmu a agroturizmu. Medzi najdôležitejšie problémy rozvoja vidieckej turistiky patrí slabá spolupráca rezortov na podporu podnikania v tejto oblasti, ale aj samotných podnikateľských subjektov, nepriaznivejšie podnikateľské prostredie na Slovensku v porovnaní s okolitými vyspelými krajinami. Praktická časť je rozčlenená do niekoľkých kapitol. Druhá kapitola opisuje bližšie ciele, ktoré by sme chceli v práci dosiahnuť. Tretia kapitola obsahuje zvolenú metodiku práce - SWOT analýzu podniku, ktorá je základným nástrojom na posúdenie celkovej situácie podniku, ale aj jeho jednotlivých aktivít z hľadiska silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození. V poslednej štvrtej kapitole sa venujeme konkrétnemu podniku Ranč u Bobiho, ktorý podniká v oblasti vidieckeho turizmu. Charakterizujeme región, obec, v ktorej sa podnik nachádza, opisujeme históriu a vznik podniku, samotný podnik. V jednotlivých podkapitolách rozoberáme manažment podniku, ekonomiku podniku ako celku za posledných päť rokov. Opisujeme podrobne aktivity, ktoré podnik poskytuje. Na základe poskytnutých údajov analyzujeme dosiahnuté tržby za poskytované služby aj osobitne z ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb. Výsledky vlastnej práce sme doplnili tabuľkami a grafmi.
Kľúčové slová:vidiecky turizmus, tržby z ubytovacích služieb, tržby zo stravovacích služieb

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene