Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv vybraných determinantov na výdaje spotrebiteľa
Autor: Ing. Jana Lehetová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv vybraných determinantov na výdaje spotrebiteľa
Abstrakt:Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je zistiť vplyv vybraných determinantov na výdaje spotrebiteľa. Práca je zameraná na analýzu spotrebných výdajov na Slovensku v rokoch 2000 až 2014 a na skúmanie vplyvu čistých peňažných príjmov a spotrebiteľských cien na spotrebné výdaje. Celá práca sa tak člení na štyri kapitoly. Prvá kapitola obsahuje základné pojmy a východiská danej problematiky získané z domácej a zahraničnej literatúry, odborných časopisov a rôzny vedeckých výskumov. V druhej kapitole je stanovený hlavný cieľ práce, ktorý sa skladá z niekoľkých čiastkových cieľov. Konkrétny postup použitý pri písaní práce je uvedený v tretej kapitole. Štvrtá kapitola pozostáva z vlastnej práce, ktorú tvoria grafy a tabuľky potrebné pre analýzu problematiky. Zistili sme, že spotrebné výdaje domácnosti majú rastúci trend v sledovanom období. Najväčšiu časť výdajov tvoria dlhodobo výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje. Ďalšími významnými spotrebnými výdajmi sú výdaje na bývanie, vodu, elektrinu a plyn a výdaje na dopravu. Regresná a korelačná analýza poukázala na silnú štatistickú závislosť spotrebných výdajov od čistých peňažných príjmov. Spotrebiteľské ceny majú vplyv na spotrebné výdaje, ale nie až taký významný ako čistý peňažný príjem. Nakoniec prácu dopĺňajú prílohy.
Kľúčové slová:spotrebné výdaje, peňažný príjem, spotrebiteľské ceny, determinanty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene