Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Kvantifikácia vplyvu determinantov spotrebiteľského správania sa na trhu s potravinami
Autor: Ing. Monika Šípošová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Mária Urbánová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kvantifikácia vplyvu determinantov spotrebiteľského správania sa na trhu s potravinami
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce s názvom Kvantifikácia vplyvu determinantov spotrebiteľského správania sa na trhu s potravinami bolo zistiť a posúdiť, vplyv jednotlivých determinantov spotrebiteľského správania sa na trhu s potravinami prostredníctvom regresnej a korelačnej analýzy. Na základe vyčíslenia čistých peňažných príjmov a výdajov spotrebiteľa resp. domácností na nákup potravín postupne skúmame, ako determinanty miera inflácie, miera nezamestnanosti, výška hrubého domáceho produktu ale aj výška disponibilných dôchodkov vplývajú na výdaje spotrebiteľov v sledovanom období rokov 2006 až 2015. Diplomová práca je rozdelená do niekoľkých kapitol. V prvej časti sa venujeme teoretickým poznatkom, kde je analyzovaný súčasný stav riešenej problematiky týkajúcej sa spotrebiteľov, príjmov a výdajov domácností na potraviny a determinantov, ktoré vplývajú na správanie spotrebiteľa. V druhej a tretej časti sa nachádza cieľ práce a metodika, ktorá obsahuje konkrétne postupy použité pri písaní práce. Štvrtú kapitolu diplomovej práce tvorí vlastná práca, v ktorej sú uvedené grafy a tabuľky potrebné pre riešenie danej problematiky. V tejto kapitole sme zistili, že čisté peňažné výdaje domácností majú v sledovanom období rastúcu tendenciu. Na základe regresnej a korelačnej analýzy sme zistili, že najsilnejšia štatistická závislosť čistých peňažných výdajov je od hrubého domáceho produktu. Miera nezamestnanosti poukazuje na strednú závislosť a miera inflácie má vplyv na čisté peňažné výdaje vo veľkej miere. V prípade disponibilného dôchodku môžeme vidieť veľkú závislosť vplyvu na čisté peňažné výdaje. Prácu nakoniec dopĺňajú prílohy.
Kľúčové slová:čistý peňažný príjem, čistý peňažný výdaj, determinanty, spotrebiteľ, domácnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene