Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: iveta.zentkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Príjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutia
Autor: Ing. Kristína Senešiová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Príjmová diferenciácia domácností SR a jej vplyv na spotrebné rozhodnutia
Abstrakt:Základným cieľom diplomovej práce je priblížiť ako príjmová diferenciácia ovplyvňuje spotrebné rozhodnutia domácností SR na trhu. Úvod teoretickej časti práce je venovaný popísaniu základných pojmov ako domácnosti, spotrebitelia či spotrebiteľské rozhodovanie. Bližšie sme charakterizovali príjem, typy príjmov, rozdiel medzi príjmom a mzdou. Príjem predstavuje objem prostriedkov, ktorý majú domácnosti k dispozícií, a ktorý môžu dať buď na úspory alebo spotrebovať. Príjmová situácia členov domácností na Slovensku je závislá od veľkosti a zloženia rodiny. Dôvody príjmovej diferenciácie, príjmová nerovnosť a spôsoby merania príjmovej nerovnosti sú uvedené v ďalšej teoretickej časti práce. Záver kapitoly je venovaný výdavkom a spotrebe domácností, kde sú uvedené výdavky rozdelené do 12 základných skupín. Patria sem napríklad potraviny, odievanie, bývanie, zdravotníctvo, doprava. Praktická časť je rozčlenená do niekoľkých kapitol. Druhá kapitola opisuje bližšie ciele, ktoré by sme chceli v práci dosiahnuť. Tretia obsahuje zvolenú metódu práce, regresnú analýzu, ktorá vyjadruje závislosť medzi príjmami a výdavkami domácností. Posledná štvrtá kapitola je venovaná analýze vývoja príjmov a výdavkov v rokoch 2006 až 2015 a je doplnená tabuľkami a grafmi. Na základe údajov zo štatistického úradu SR a pomocou regresnej analýzy sme objasnili vplyv diferenciácie domácností podľa zamestnania na ich výdaje. Na základe výsledkov možno tvrdiť, že existujú rozdiely či už vo vývoji príjmov, výdavkov, ale aj spotrebnými preferenciami podľa rôznych typov domácností.
Kľúčové slová:príjmy domácností, spotrebné rozhodnutia, diferenciácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene