Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Identification number: 1315
University e-mail: zuzana.polakova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Statistics and Operations Research (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The comparison of demographic development in Slovakia and Czech Republic before and after the separation of the mutual state
Written by (author): Ing. Jana Adamčíková
Department: Department of Statistics and Operations Research (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Opponent:Ing. Martina Fusková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komparácia demografického vývoja v SR a ČR pred a po rozdelení spoločného štátu
Summary:Vývoj obyvateľstva každej krajiny je z hľadiska fungovania spoločnosti podstatný a zaslúži si pozornosť z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska. Od 80. rokov 20. storočia prechádza populácia SR i ČR na nový model reprodukčného správania, ktorého najpodstatnejším dôsledkom je starnutie populácie. Cieľom záverečnej diplomovej práce je charakterizovať, analyzovať a komparovať vybrané ukazovatele demografického vývoja v SR a ČR pred a po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky, ku ktorému došlo 1. januára 1993.Začiatok práce je venovaný prehľadu súčasného stavu riešenej problematiky z teoretického hľadiska. Následne je rozpísaný primárny cieľ a parciálne ciele práce. Obsah tretej kapitoly spočíva v metodike práce a v metodickom postupe, pomocou ktorého sme dosiahli stanovené ciele. Kapitola vlastnej práce sa zameriava na komplexnú analýzu demografického vývoja obyvateľstva SR a ČR pred a po rozdelení spoločného štátu a ich vzájomnú komparáciu, pričom je členená do piatich podkapitol. Prvá podkapitola sa zameriava na porovnanie historického a súčasného vývoja počtu obyvateľov v SR a ČR. Druhá podkapitola pozostáva z charakteristiky a komparácie základných demografických procesov prirodzeného, sociálneho a mechanického pohybu obyvateľstva SR a ČR. V tretej časti je analyzovaná a porovnaná štruktúra populácie SR a ČR podľa pohlavia a veku. Významnou časťou je analýza ukazovateľov demografického starnutia populácií v SR a ČR. Záverečná časť vlastnej práce je venovaná predikcii budúceho vývoja stavu obyvateľstva do roku 2020 pomocou štatistického softvéru SAS.
Key words:demografický vývoj, starnutie obyvateľstva, štruktúra populácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited