Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Identifikačné číslo: 1315
Univerzitný e-mail: zuzana.polakova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Skúmanie regionálnych disparít z hľadiska nezamestnantosti a štrukturálnej zamestnanosti v slovenských podnikoch
Autor: doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Pracovisko: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Oponent 1:prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
Oponent 2:Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
Oponent 3:prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Skúmanie regionálnych disparít z hľadiska nezamestnantosti a štrukturálnej zamestnanosti v slovenských podnikoch
Abstrakt:Téma nezamestnanosti či už ako celoeurópsky problém, alebo problém Slovenska je analyzovaná z rôznych pohľadov mnohými autormi pomocou použitia rozličných metodologických prístupov. Predkladaná habilitačná práca sa venuje analýze vývoja nezamestnanosti v Slovenskej republike a jej krajoch od roku 2004 pomocou adaptívnych prístupov modelovania ekonomických časových radov. Cieľom práce bolo na základe dostupných údajov z ÚPSVAR poukázať na vývoj miery nezamestnanosti v SR, zvlášť miery nezamestnanosti absolventov v Slovenskej republike a jej krajoch a odhadnúť vývoj -- prognózu na najbližšie obdobie do novembra roku 2014 (mesačne). Ďalším cieľom práce bolo poukázať na vývoj štrukturálnej zamestnanosti v SR a krajoch podľa sektorov pôdohospodárstvo, priemysel, stavebníctvo a služby. Z výsledkov vyplýva, že situácia v oblasti zamestnanosti v roku 2014 sa zmení len veľmi mierne - pozitívne, v celej SR a jej krajoch predpokladáme pokles evidovanej miery nezamestnanosti, stále však vysokú nezamestnanosť. Prihliadnuc na zamestnanosť v rezortoch vidíme významný vplyv hospodárskej krízy v roku 2009, ktorá sa prejavila jednak výrazným poklesom zamestnanosti hlavne v oblasti služieb a priemyslu. V závere práce je zdôraznené, že riešenie problému týkajúceho sa vysokej nezamestnanosti nie je jednoduché a tento problém je potrebné riešiť komplexne. Zdôrazňuje sa to aj v "Európa 2020". Cieľom bolo tiež ukázať, že na modelovanie predpovedí ekonomických časových radov je možné využiť rôzne štatistické postupy od najjednoduchších až po veľmi sofistikované, ktoré využívajú pokročilé metódy matematickej štatistiky. Práve takýto prístup sme zvolili v tejto práci.
Kľúčové slová:nezamestnanosť, časový rad, vývoj, prognóza

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene