Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Identifikační číslo: 1315
Univerzitní e-mail: zuzana.polakova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)

     
Absolvent
     
     Závěrečná práce
     
     Publikace     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Skúmanie regionálnych disparít z hľadiska nezamestnantosti a štrukturálnej zamestnanosti v slovenských podnikoch
Autor: doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Pracoviště: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Oponent 1:
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Skúmanie regionálnych disparít z hľadiska nezamestnantosti a štrukturálnej zamestnanosti v slovenských podnikoch
Abstrakt:
Téma nezamestnanosti či už ako celoeurópsky problém, alebo problém Slovenska je analyzovaná z rôznych pohľadov mnohými autormi pomocou použitia rozličných metodologických prístupov. Predkladaná habilitačná práca sa venuje analýze vývoja nezamestnanosti v Slovenskej republike a jej krajoch od roku 2004 pomocou adaptívnych prístupov modelovania ekonomických časových radov. Cieľom práce bolo na základe dostupných údajov z ÚPSVAR poukázať na vývoj miery nezamestnanosti v SR, zvlášť miery nezamestnanosti absolventov v Slovenskej republike a jej krajoch a odhadnúť vývoj -- prognózu na najbližšie obdobie do novembra roku 2014 (mesačne). Ďalším cieľom práce bolo poukázať na vývoj štrukturálnej zamestnanosti v SR a krajoch podľa sektorov pôdohospodárstvo, priemysel, stavebníctvo a služby. Z výsledkov vyplýva, že situácia v oblasti zamestnanosti v roku 2014 sa zmení len veľmi mierne - pozitívne, v celej SR a jej krajoch predpokladáme pokles evidovanej miery nezamestnanosti, stále však vysokú nezamestnanosť. Prihliadnuc na zamestnanosť v rezortoch vidíme významný vplyv hospodárskej krízy v roku 2009, ktorá sa prejavila jednak výrazným poklesom zamestnanosti hlavne v oblasti služieb a priemyslu. V závere práce je zdôraznené, že riešenie problému týkajúceho sa vysokej nezamestnanosti nie je jednoduché a tento problém je potrebné riešiť komplexne. Zdôrazňuje sa to aj v "Európa 2020". Cieľom bolo tiež ukázať, že na modelovanie predpovedí ekonomických časových radov je možné využiť rôzne štatistické postupy od najjednoduchších až po veľmi sofistikované, ktoré využívajú pokročilé metódy matematickej štatistiky. Práve takýto prístup sme zvolili v tejto práci.
Klíčová slova:
nezamestnanosť, časový rad, vývoj, prognóza

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně