Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Levický, PhD.
Identification number: 131
University e-mail: qlevicky [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     
     
Final thesis
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Managerial and economic factors of beekeeping economy in the Slovak Republic
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Opponent 1:
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Opponent 2:
Opponent 3:
doc. Ing. Josef Drábek, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Manažérske a ekonomické faktory ekonomiky chovu včiel na Slovensku
Summary:
V dizertačnej práci sme podrobili ekonomickej analýze chov včelstiev v podmienkach Slovenskej republiky a zároveň výstupy tohto agroodvetvia, ktoré sú predmetom jeho priamej a nepriamej úžitkovosti. Priama úžitkovosť chovu včelstiev spočíva v produkcii medu a ostatných včelích produktov a z pohľadu národnej ekonomiky markantne prispieva k rozvoju života vo vidieckej krajine. Exponovanejší význam odvetvia vychádza z nepriamej úžitkovosti včelstiev, ktorou je opeľovanie. Opeľovaciu činnosť včiel možno považovať za ekosystémovú službu, ktorá podporuje ekonomické aktivity a to tým spôsobom, že vystupuje ako intenzifikačný faktor strategických poľnohospodárskych plodín a špeciálnych odvetví rastlinnej výroby. Netrhovú hodnotu tvorí opeľovanie ako nenahraditeľný prvok zachovania a ochrany biodiverzity. Čiastkovým cieľom bolo na základe stanovenej metodiky odhadnúť hodnotu opeľovacej činnosti včiel. Včelárstvo v našich podmienkach je tradične nízko profesionalizované, čo má za následok, že absentujú potrebné údaje na vykonanie ekonomickej analýzy na podnikovej úrovni. Zásadným krokom preto bolo zostavenie a realizácia dotazníkového prieskumu pre získanie originálnych dát a názorového potenciálu na problematiku ekonomiky chovu včelstiev od prvovýrobcov. Analýzu súboru údajov získaných z dotazníkového prieskumu sme vykonali prostredníctvom vhodných štatistických metód. Informácie boli doplnené z riadených rozhovorov s kvalifikovanými odborníkmi zo včelárskeho výskumu i praxe. V závere práce vyhodnocujeme platnosť stanovených hypotéz a vyjadrujeme odporúčania v oblasti technológii, marketingu a nástrojov hospodárskej politiky.
Key words:
chov včelstiev, včelie produkty, produkčné ukazovatele, ekonomická analýza, hodnota opeľovacej činnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited