Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Macák, PhD.
Identifikační číslo: 1325
Univerzitní e-mail: miroslav.macak [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty
     
Absolvent     Výuka     
Závěrečná práce
     
               

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Pohyb poľnohospodárskych strojov a jeho vplyv na efektívnosť rastlinnej výroby
Autor:
Ing. Miroslav Macák, PhD.
Pracoviště: Dekanát TF (TF)
Oponent 1:
prof. Ing. František Kumhála, Ph.D.
Oponent 2:
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Oponent 3:
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Pohyb poľnohospodárskych strojov a jeho vplyv na efektívnosť rastlinnej výroby
Abstrakt:Predkladaná habilitačná práca sa zameriava na problematiku využitia automatických navigačných systémov z hľadiska efektivity rastlinnej výroby v presnom poľnohospodárstve. V úvodnej časti práce sa zaoberáme charakteristikou pôdy, a inovatívnymi metódami proximálneho snímania a monitorovania jej vlastností. Venujeme sa histórií a vzniku automatických navigačných systémov. Poukazujeme na mnohé javy, ktoré túto problematiku sprevádzajú, a vysvetľujeme základné súvislosti s poľnohospodárskou výrobou. Prínosom tejto časti práce je charakteristika interakcie pôsobenia poľnohospodárskych strojov na pôdu a jej vlastnosti. Prvá časť vlastnej práce, sa venuje priamym efektom, ktoré plynú z využívania automatických navigačných systémov. Poznatky nadobudnuté z riešenia viacerých výskumných úloh, jednoznačne potvrdzujú, že využitie týchto systémov v porovnaní s manuálnym riadením má pozitívny dopad na: zvýšenie technologickej presnosti, zvýšení produktivity práce a efektívnejšej aplikácií vstupov s ohľadom na prijateľnú ekonomickú návratnosť. V druhej časti vlastnej práce, na základe analýzy údajov z viacročného poľného experimentu, posudzujeme nepriame benefity. Zameriavame sa na implementáciu riadeného pohybu strojov po poli (CTF) a dopady tejto technológie z pohľadu utlačenia pôdy a zmien v úrodotvorných parametroch porastu pri rotácií viacerých kultúrnych plodín. Výsledky analýz potvrdzujú, že s nárastom počtu prejazdov poľnohospodárskej techniky úmerne vzrastá intenzita pedokompakcie. Pričom zásadný vplyv na zvýšenie hodnôt vertikálneho penetrometrického odporu pôdy má už prvý prejazd. Technológia CTF (so základným modulom 6m a využitím komerčne dostupných strojov – bez úpravy šírky rozchodu) umožňuje znížiť plochu pozemku ovplyvnenú prejazdami strojov o viac ako 60%, oproti náhodnému pohybu. Na pôde bez prejazdov bolo zaznamenané zlepšenie fyzikálnych vlastností pôdy v orničnej aj podorničnej vrstve, ako aj k zvýšeniu dosahovaných úrod a to až do 0,79 t/ha, (v závislosti od plodiny a klimatických podmienok daného roka). V závere experimentálnej časti práce venujeme pozornosť možnostiam využitia vybraných metód proximálneho snímania pôdy (elektrická vodivosti pôdy a horizontálny penetrometrický odpor) z hľadiska identifikácie utlačenej pôdy. Výsledky potvrdzujú, že elektrická konduktivita meraná neinvazívnou metódou elektromagnetickej indukcie je schopná rozoznávať utlačené permanentné koľaje a neutlačenú pôdu v hĺbkových horizontoch do 0,35 a do 0,75 m. Horizontálny penetrometer preukázal vysokú senzibilitu pokiaľ ide o určenie pedokompakcie vrchných pôdnych horizontov (0-20cm). Všeobecne možno konštatovať že riadený pohyb strojov po poli s využitím automatických satelitných navigačných systémov umožňuje eliminovať utlačenie pôdy a zvýšiť úrody pestovaných plodín za súčasného zvýšenia produktivity práce, čo má z hľadiska dlhodobej stratégie rozvoja pôdohospodárstva na národnej aj medzinárodnej úrovni strategický význam.
Klíčová slova:
automatický navigačný systém, utlačenie pôdy, riadený pohyb strojov, proximálne snímanie pôdy, presné poľnohospodárstvo

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně