Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Optimization and reducing the cost of IT infrastructure
Written by (author): Ing. Peter Mančuška
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia a znižovanie nákladov IT infraštruktúry
Summary:MANČUŠKA, Peter: Optimalizácia a znižovanie nákladov IT infraštruktúry. -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Technická fakulta; Katedra informatiky (FEM). Vedúci záverečnej práce: RNDr. Darina Tóthová, PhD., - Nitra: TF SPU, 2014, 69s. Cieľom diplomovej práce je navrhnutie opatrení pre zníženie nákladov a zvýšenie prosperity podniku. Práca je rozdelená do 4 kapitol. Obsahuje 10 tabuliek, 6 obrázkov, a 4 grafy. V prvej, teoretickej kapitole, je analyzovaný súčasný stav informačných a komunikačných technológií, je tu charakterizovaná IT infraštruktúra a jej konkrétne úrovne. Ďalej je v tejto kapitole venovaná časť možným teoretickým riešeniam ako virtualizácia, cloud computing a tenkí klienti. Okrem teoretickej roviny ale obsahuje aj príklady využitia v praxi. Druhá kapitola obsahuje charakteristiku hlavných a čiastkových cieľov práce. Tretia kapitola je metodologická a zahŕňa metódy, ktoré sú použité v práci. Štvrtá kapitola sa zaoberá najmä analýzou prostredia a zavedením riešení pre znižovanie nákladov na IT infraštruktúru. Popísané je tu IT prostredie organizácie, vysvetlené sú jednotlivé funkcie. Po úvodnej analýze prostredia nasledujú samotné návrhy, a to hardvérové a softvérové riešenia danej situácie. Virtualizovanie serverov sme začali vytvorením tabuľky súčasného stavu pre zistenie ročných nákladov. Ďalším krokom bolo navrhnutie konfigurácie servera, ktorý by virtualizáciu serverov zvládol. Nasledujúci krok je vytvorenie tabuľky spotreby budúceho servera. Po dokončení týchto krokov nasleduje porovnanie výsledkov a vyvodenie záveru pre virtualizáciu serverov. Ďaľším krokom bolo virtualizovanie desktopov. Tabuľkový prehlaď úspor a šetrenia času. Na konci kapitoly sú opísané možnosti softvérových riešení. V záverečnej kapitole je zhrnutie všetkých podstatných krokov praktickej časti práce. Výsledkom je zhodnotenie súčasného a návrh budúceho prostredia, ktoré vedie k znižovaniu nákladov na IKT.
Key words:optimalizácia, IKT, Virtualizácia, cloud computing, tenkí klienti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited