Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Electronic educational texts "Basics of Informatics and Computer Networks"
Written by (author): Ing. Anna Brožová
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elektronické učebné texty "Základy informatiky a počítačových sietí"
Summary:Bakalárska práca približuje charakter a tvorbu elektronických vzdelávacích kurzov pre podporu vyučovania. Úvodná časť práce je venovaná problematike e-learningu, stručnej histórií e-learningu, systémom pre riadenie výučby a autorských nástrojov vhodných pre oblasť elektronického vzdelávania. V teoretickej časti práce sa venujeme porovnaniu vybraných druhov LMS systémov, e-learningu a systému LMS Moodle. Hlavným cieľom práce je prostredníctvom vytvorenia konkrétneho e-kurzu ukázať možnosti a výhody, ktoré elektronické vzdelávanie ponúka. Výsledkom je elektronický kurz, ktorý môže slúžiť ako učebná pomôcka pre študentov študujúcich základy informatiky a počítačových sietí. Kurz bol vytvorený v systéme LMS Moodle. Popisom jednotlivých aktivít sa poukazuje na možnosti, ktoré LMS Moodle ponúka tvorcovi kurzu pre lepšie vysvetlenie problematiky.
Key words:e-learning, elektronický kurz, Moodle, on-line vzdelávanie, e-vzdelávanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited