Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Optimization and cost reduction of IT infrastructure in terms of IT as a service
Written by (author): Ing. Martin Lipovský
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. Eva Oláhová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia a znižovanie nákladov IT infraštruktúry z pohľadu IT ako služby
Summary:Cieľom diplomovej práce je navrhnutie opatrení pre znižovanie rastu každoročných nákladov a zvýšenie prosperity podniku. V diplomovej práci sme sa zamerali na službu IT ako špeciálny typ služby, založenej na využití informačných technológií. Prvá kapitola je venovaná prehľadu súčasného stavu globálne uznávaného rámca ITIL pre riadenie IT služieb. Popisuje jeho všeobecnú charakteristiku, jeho historický vývoj, fázy životného cyklu IT služby podľa ITIL. Pod IT infraštruktúrou je potrebné chápať aj sieťovú infraštruktúru a služby počítačovej siete, ktoré sú v tejto kapitole rozobrané. Na záver stručne charakterizujeme itSMF, čo je medzinárodná organizácia venujúca sa riadeniu IT služieb. Druhá kapitola je zameraná na metodiku a cieľ, ktorý sme mali stanovený. Tretia kapitola predstavuje výsledky práce.
Key words:IT služba, IT infraštruktúra, ITIL

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited