Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal of comprehensive solution of CCTV and security systems for the production-technical object
Written by (author): Ing. Michal Takáč
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. Eva Oláhová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh komplexného riešenia kamerového a zabezpečovacieho systému pre výrobno-technický objekt
Summary:Predkladaná diplomová práca má teoreticko-praktický charakter. Teoretická časť práce poskytuje prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky, ktorý zahrňuje platné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce prevádzku kamerových a zabezpečovacích systémov, základné definície pojmov s dôrazom na najmodernejšie prvky v oblasti kamerovej a zabezpečovacej techniky a možnosti ich využitia. Pojednáva tiež o návrhu elektrickej požiarnej signalizácie, perimetrickej ochrany a návrhu termovízneho systému. Významné je uvedenie kritérií pre výber správnych prvkov pre najefektívnejšiu ochranu. Praktická časť diplomovej práce sa zaoberá komplexným návrhom kamerového a zabezpečovacieho systému pre vybranú výrobno - technickú budovu, ktorej cieľom bolo vypracovanie projektu na základe požiadaviek zadávateľa na zabezpečenie objektu voči neoprávnenému vstupu osôb a ochrane okolia. Navrhnutý bol komplexný systém na ochranu pred neoprávneným vstupom do objektu (EZS, perimetrická ochrana), protipožiarna ochrana (EPS), kamerový systém pre monitorovane vonkajšej aj vnútornej časti objektu a napokon riešenie pre teplotné monitorovanie výrobných a odpadových procesov (termokamery). Vo finálnej fáze projektu sa inštaloval systém s vynechaním termokamier. Prvky systémov boli presne vymerané a umiestnené tak, aby nevznikli žiadne nechránené miesta, čo viedlo k efektívnej ochrane a v konečnom dôsledku k šetreniu finančných prostriedkov.
Key words:Zabezpečovacie systémy - EZS, Kamerové systémy, Elektrická požiarna signalizácia - EPS, Perimetria, Termovízia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited