Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The applicability of available financial indicators by the website
Written by (author): Bc. Denis Šinko
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využiteľnosť dostupných finančných ukazovateľov podniku pomocou web stránok
Summary:ŠINKO, DENIS: „VYUŢITELNOSŤ DOSTUPNÝCH FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV PODNIKU POMOCOU WEBSTRÁNKY” [Bakalárska práca] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manaţmentu, Katedra ekonomiky. Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Darina Tóthová, PhD. Mnou predkladaná bakalárska práca sa zaoberá porovnávaním vybraných IT firiem na slovenskom trhu. Prvá časť bakalárskej je venovaná teoretickej časti, pojmov a vzťahmi finančných ukazovateľov. V druhej časti sa venujeme porovnávaniu vybraných finančných ukazovateľov vybraných organizácií v sektore informačných technológií. Jednotlivé výsledky porovnaní nami vybraných organizácií sú zobrazené v grafickej podobe.
Key words:finančné ukazovatele, organizácia, webstránka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited