Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Implementation of Electronic Petitions in Slovakia
Written by (author): Ing. Dana Matějíčková
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zavedenie elektronických petícií na Slovensku
Summary:V diplomovej práci sa zaoberáme navrhnutím a zavedením elektronických petícií na Slovensku. V prvej časti práce je našou úlohou zozbierať teoretické podklady, ktoré v praktickej časti slúžia ako východiská pri navrhovaní riešenia informačného systému elektronických petícií. Na základe procesnej a legislatívnej analýzy ďalej hodnotíme súčasný stav petičného procesu. Vychádzajúc z hodnotenia súčasného stavu, považujeme petičný proces za nevyhovujúci, a preto v empirickej časti navrhujeme zmenu legislatívy a procesov podania petície. Zmeny procesov sú znázornené v procesnom modeli, ktorý podrobne popisuje jednotlivé kroky podania alebo podpísania elektronickej petície. Procesný model je následne aplikovaný do architektúry informačného systému. V závere práce hodnotíme všetky finančné a hlavne nefinančné prínosy navrhovaného riešenia a ponúkame možnosť aplikovať systém do podnikovej praxe.
Key words:elektronické petície, e-government, verejná správa, informačný systém, proces, legislatíva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited