Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of tools for creating web pages
Written by (author): Bc. Marek Konštiak
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. Marcela Hallová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza nástrojov na tvorbu web stránok
Summary:Vytváranie webových stránok je populárnym trendom súčasnosti. Každý podnikateľský subjekt potrebuje webovú stránku k reklame a prezentácii svojej činnosti. Bakalárska práca je zameraná na možnosti tvorby webových stránok. Hlavným cieľom bakalárskej práce je oboznámiť sa možnosťami tvorby web stránok, analyzovať nástroje na ich tvorbu a vytvoriť webovú stránku pre konkrétny podnik. Bakalárska práca je rozložená do niekoľkých kapitol. V teoretickej časti autor charakterizuje základne pojmy, ktoré súvisia s danou problematikou. V práci sú popísané tri možnosti tvorby web stránok: tvorba značkovacími a skriptovacími jazykmi, CMS systémami, a on-line službami akými sú napríklad Webnode. V praktickej časti sú na základe získaných informácii analyzované technológie na tvorbu web stránok a je zvolená možnosť tvorby stránky pomocou CMS systému WordPress. Praktická časť sa ďalej skladá z analýzy CMS WordPress súčasne s popisom postupu tvorby stránky pre daný podnik.
Key words:redakčné systémy, webová stránka, Internet, WWW

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited