Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of Content Management Systems
Written by (author): Bc. Miroslav Lőbb
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. František Adamovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza systémov pre správu obsahu webu
Summary:Hlavnou úlohou bakalárskej práce je Analýza systémov pre správu obsahu webu, tzv. CMS systémov alebo redakčných systémov. Cieľ bakalárskej práce pozostáva z analýzy a výberu vhodného redakčného systému pre malú firmu a na základe výsledkov analýzy vytvorenia jednoduchej webovej stránky pre firmu Terra Bona SK s.r.o. Práca je zväčša teoretického charakteru a je rozdelená na štyri hlavné kapitoly. V prvej kapitole práce sa zaoberáme danou problematikou redakčných systémov, kde je popísané fungovanie redakčných systémov a ich hlavné znaky. Druhá kapitola práce obsahuje ciele práce, ktoré boli stanovené už od začiatku riešenia problematiky. V tretej kapitole hovoríme o metodike práce, kde je popísaný postup, akým sme získavali údaje, ktoré sa týkali danej problematiky. V štvrtej kapitole Výsledky práce sme sa dostali k analýze troch vybraných redakčných systémov. Analýzu redakčných systémov sme realizovali od základného opísania jednotlivých redakčných systémov až k vypracovaniu jednotlivých tabuliek, podľa ktorých sme vyhodnotili vhodný redakčný systém pre danú firmu. V závere štvrtej kapitoly sme preniesli získané poznatky a informácie do praxe, keď sme vytvorili jednoduchú responzívnu webovú stránku pre danú firmu. Pri tvorbe webu sme sa zaoberali inštaláciou všetkých potrebných častí, obsahovou a grafickou úpravou našej stránky.
Key words:CMS, Drupal, Redakčný systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited