Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Innovation of the computer network in the company
Written by (author): Ing. Šimon Kružlic
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inovácia počítačovej siete podniku
Summary:Diplomová práca sa zaoberá inováciou sieťovej infraštruktúry vo vybranom podniku. Ako objekt skúmania a realizácie inovácie bolo vybrané Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. Hlavným cieľom diplomovej práce je analyzovať súčasný stav sieťovej infraštruktúry v danom objekte a na základe výsledkov analýzy navrhnúť jej komplexnú inováciu. V prvej časti práce je uvedený prehľad o sieťových technológiách jednotlivých prvkov sieťovej infraštruktúry, aktívnych aj pasívnych častí využívaných v lokálnych počítačových sieťach väčšieho rozsahu. V hlavnej časti je uvedená analýza skúmaného objektu a na základe vyhotovenia analýz sú zhodnotené nedostatky súčasného stavu, ktoré je potrebné v inovácií eliminovať. Na základe zhodnotenia nedostatkov a požiadaviek je vyhotovený návrh na komplexnú inováciu sieťovej infraštruktúry. V návrhu inovácie sú popísane použité aktívne aj pasívne prvky, technológie prenosu a zabezpečenia dát a sieťovej infraštruktúry. Návrh obsahuje konfiguráciu aktívnych prvkov pre docielenie uvedených požiadaviek. V závere sú uvedené náklady potrebné pre realizáciu inovácie a vypracované schémy inovovanej siete zakreslené do pôdorysu budovy. Funkčnosť návrhu je otestovaná v laboratórnych podmienkach.
Key words:Cisco, LAN, inovácia, počítačová sieť, sieťová infraštruktúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited