Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Identification number: 1332
 

Contacts     
     
     
Final thesis
     
Projects
     
               

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Influence of abiotic factors on the biological properties of plants and their products.
Written by (author):
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Department:
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
Opponent 1:prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Opponent 2:
prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
Opponent 3:
doc. Ing. Ondrej Hegedus, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv abiotických faktorov na biologické vlastnosti rastlín a ich produktov
Summary:V našich experimentoch sme použili vybrané druhy osiva, semiačok, rastlín a ich produkty. Zamerali sme sa na hlbšie poznávanie javov vybraných biologických systémov pomocou fyzikálneho pôsobenia originálne vyrobenými prístrojmi, ako aj faktormi vonkajšieho prostredia. Konkrétne sme skúmali vplyv pôsobenia magnetického poľa na klíčivosť cibuľového osiva, vplyv magnetického poľa na klíčenie a rast jačmeňa siateho (Hordeum sativum L.), vplyv magnetického poľa na klíčenie, rast a produkciu rajčiakov (Lycopersicon lycopersicum L.), vplyv elektromagnetického poľa na rast banánovníka (Musa acuminata), vplyv magnetického poľa na rast odrezkov viniča, biologické účinky magnetického poľa na senzorický profil vína, vplyv podávania magneticky upravovaného krmiva na rast kurčiat. Skúmali sme tiež vplyv odrody viniča, ročníka, lokality a kvasného procesu na obsah olova a medi vo víne, vplyv doplnkovej závlahy na obsah sodíka v stolovom hrozne, vplyv extrémnych agrotechnických a agroklimatických faktorov vo vinohrade na kvalitatívny potenciál vína. Experimentmi sme potvrdili vplyv abiotických faktorov, či už umelo vytvorených (MP), alebo prírodných (voda), na biologické kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti rastlín. Dosiahnuté výsledky sa môžu uplatniť vo forme teoretických, alebo praktických vedomostí a zručností do jednotlivých biologických vedných disciplín, ktoré kladú hlavný dôraz na interakciu živého organizmu s jeho okolitým prostredím. V procesoch manipulácie s biologickým materiálom, ako objektom skúmania, sme dodržiavali striktný osobitný metodologický prístup. Rešpektovali sme individuálnosť každého bioobjektu. Cieľom našej práce bolo preskúmať možnosť uplatnenia magnetického poľa a vonkajších abiotických faktorov pre kvantitatívne a kvalitatívne biologické zmeny vybraných biologických systémov.
Key words:
Magnetické pole, , rastliny, rast, organoleptické vlastnosti

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited