Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Caucasian Shepherd Dog Genesis, History and Characteristic
Written by (author):
Department: Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:
RNDr. Alena Rakovská, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pôvod, história a charakteristika kaukazského ovčiaka
Summary:
POLÁK, Milan. Pôvod, história a charakteristika kaukazského ovčiaka. [bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Katedra výživy ľudí. Školiteľ: Ing.Jana Hanusová PhD., Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Nitra: FAPZ SPU, 2016. 55 s. Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá problematikou chovu kaukazského pastierskeho psa. Prvá kapitola predstavuje historický pohľad na vývoj a význam kaukazského psa v minulosti. Zameriava sa hlavne na oblasť pôvodu a stručnú komparáciu s príbuznými pastierskymi plemenami. Druhá kapitola charakterizuje kaukazského ovčiaka jednak z pohľadu exteriéru a jednak aj z pohľadu charakteru. Plemeno je popisované z hľadiska medzinárodne uznaných štandardov ale aj z výsledkov praxe, ktoré poukazujú na typické vlastnosti a správania sa kaukazského psa. Obsah tretej kapitoly je venovaný oblasti výcviku a socializácie, čo predstavuje nevyhnutné predpoklady pre chov kaukazského ovčiaka. Na to nadväzuje posledná kapitola, ktorá pojednáva o organizovanom chove kaukazských ovčiakov na Slovensku a aktivitách s tým spojených. Cieľom práce je neznalým čitateľom potenciálnym záujemcom o toto plemeno priblížiť kaukazského psa ako ochranárskeho a verného spoločníka a komunite chovateľov zdôrazniť aktuálne úlohy a otázky v súčasnom plemennom chove. Význam práce posudzujem z vlastnej pozície, ako dlhoročný chovateľ tohto plemena a súčasne funkcionár slovenského klubu ázijských a ruských ovčiakov. Je mojím záujmom aby sa chov tohto plemena v slovenských podmienkach rozvíjal na korektnej a kvalitnej úrovni. A táto práca môže byť tomu prínosom.
Key words:
chov, kaukazský pes, agresívnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited