Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Biology breeding and genetic diversity Barbary lion (Panthera leo leo) breeding in captivity
Written by (author): Ing. Kristína Lehocká
Department: Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:Ing. Mária Babošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Biológia chovu a genetická diverzita leva berberského (Panthera leo leo) chovaného v zajatí
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo popísať biológiu chovu leva berberského v zajatí a zhodnotiť stav jeho genetickej diverzity. Tento poddruh sa vo voľnej prírode nevyskytuje, pričom jeho populácia sa považuje za kriticky ohrozenú. V rámci biológie chovu sme sa zamerali na rozmnožovanie a sociálne správanie, ktoré je veľmi dôležité z hľadiska snahy o záchranu populácie. Na hodnotenie genetickej diverzity sme použili rodokmeňové informácie a genealogickú analýzu. V rodokmeňovom súbore bolo zaradených celkovo 545 jedincov a referenčnú populáciu tvorilo 445 jedincov. Index kompletnosti rodokmeňov bol najvyšší v prvej generácii (68%), pričom v nasledujúcimi generáciách došlo k jeho poklesu. Na zhodnotenie genetickej diverzity sme použili ukazovatele odvodené od spoločného predka a ukazovatele odvodené na základe pravdepodobnosti pôvodu génu. Priemerná hodnota koeficienta inbrídingu bola zhodná v referenčnej populácii aj rodokmeňovom súbore (F=0.05). V jednotlivých generáciách bol trend koeficienta inbrídingu pozitívny a to najmä z dôvodu dlhodobého využívania samcov a príbuzenského párenia jedincov, nakoľko na svete sa vyskytuje malá populácia, nemožno od nej očakávať nízky inbríding. Z výsledkov teda vyplýva, že úroveň príbuzenskej plemenitby v hodnotenej populácii je pomerne vysoká. Priemerná hodnota koeficienta príbuznosti na úrovni 0.06 poukazuje na pomerne vysoký stupeň príbuznosti medzi hodnotenými jedincami. Zistená hodnota efektívnej veľkosti populácie na úrovni 26,66 reflektuje status ohrozenosti tohto poddruhu a zároveň poukazuje na potrebu neustáleho monitoringu stavu jeho genetickej diverzity.
Key words:berberský lev, genetická diverzita, inrbríding, genealogická analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited