Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

          Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Characteristic, evolution and monitoring of bats (Chiroptera) in importatnt chiropterological areas of Slovakia
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Charakteristika, evolúcia a monitoring netopierov (Chiroptera) vo významných chiropterologických oblastiach Slovenska
Summary:
Diplomová práca s názvom „Charakteristika, evolúcia a monitoring netopierov (Chiroptera) vo významných chiropterologických oblastiach Slovenska“ je rozdelená do viacerých hlavných kapitol, ktoré sú následné členené do podkapitol. V teoretickej časti diplomovej práce sme popísali taxonómiu, evolúciu, morfológiu, spôsob života, komunikáciu, výživu, ako aj najrozšírenejšie a najvýznamnejšie druhy žijúce na území Slovenska. Na základe nedávnych udalostí sme upriamili pozornosť aj na COVID-19 a ďalšie nebezpečné ochorenia, ktoré môžu niektoré druhy netopierov prenášať na človeka. V empirickej časti práce sme zahrnuli druhové zastúpenie, počet jedincov daného druhu žijúcich na vybraných chiropterologických územiach a dĺžku hibernácie. Následne sme tieto získané informácie zhodnotili v závere práce.
Key words:
netopiere, Chiroptera, charakteristika, morfológia, echolokácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited