Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Identification number: 1364
 

Contacts
     
Lesson     Projects
     
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Possibilities of using lactic acid bacteria NSLAB type in cheese production
Written by (author):
Ing. Jana Bezeková, PhD.
Department:
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Opponent 2:doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD.
Opponent 3:
Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Možnosti využitia mliečnych baktérií typu NSLAB vo výrobe syrov.
Summary:Jedným z cieľov práce bolo zistiť kvantitatívnu úroveň NSLAB -- laktobacilov zo vzoriek surového kravského a surového ovčieho mlieka. Surové kravské mlieko sa získalo z mliečnych automatov (n=8) a cisterien (n=5). Počty laktobacilov kolísali v surovom kravskom mlieku od 1,25.103 KTJ.ml-1 do 8,64.104 KTJ.ml-1 a v ovčom mlieku (n=23) od 5,30.102 KTJ.ml-1 do 2,64.106 KTJ.ml-1. Celkovo sa odizolovalo 181 izolátov zo vzoriek mlieka a 16 izolátov zo vzoriek syrov (n=4). Na základe fenotypových vlastností bolo 53 % izolátov zaradených do rodu Lactobacillus. Na bližšiu identifikáciu a testovanie ich vlastností sa náhodne vybralo 18 izolátov laktobacilov. Na druhovú identifikáciu sa použila biochemická súprava API 50 CHL a identifikačné metódy založené na princípe molekulárnej biológie -- rep PCR, sekvenovanie 16S rRNA a PCR metóda s použitím druhovo špecifických primerov. Prostredníctvom API 50 CHL sa najčastejšie potvrdili druhy Lb. paracasei, Lb. plantarum, Lb. helveticus, Lb. rhamnosus, Lb. fermentum a Lb. brevis. Biologicko-molekulárnou metódou rep-PCR sa neznáme izoláty laktobacilov na základe fylogenetickej príbuznosti rozdelili do 4 skupín (A, B, C, D). Metódou sekvenovania boli izoláty druhovo zaradené ako Lb. paracasei subsp. paracasei/Lb. paracasei subp. tolerans, Lb. plantarum/Lb. pentosus, Lb. helveticus/Lb. gallinarum, Lb. casei a Lb. ingluviei. Následnou PCR identifikáciou s použitím druhovo špecifických primerov sa potvrdili druhy Lb. paracasei subsp. paracasei (n=6), Lb. plantarum (n=6), Lb. helveticus (n=3) a Lb. rhamnosus (n=1). Výsledky biochemického testu API 50 CHL a druhovo špecifickej PCR boli navzájom v súlade na 93,75 %. Z hodnotenia technologických vlastností vybraných laktobacilov vyplýva, že takmer všetky vybrané izoláty vykazovali slabú kysaciu aktivitu v UHT mlieku, ktorá sa pohybovala v rozmedzí od 7,70 -- 21,58 °SH pri testovaných teplotách (25, 30, 37 °C). Výnimku predstavoval druh Lb. rhamnosus, ktorý dosiahol kysaciu aktivitu 38,03 °SH a izolát č. 116 identifikovaný ako druh Lb. helveticus, ktorý dosiahol v mlieku kyslosť 30,25 °SH pri 37 °C počas 48 hodinovej kultivácie. Schopnosť lipolýzy sledované kmene nevykazovali, avšak výrazná proteolytická aktivita sa dokázala u jednéhu izolátu z druhu Lb. paracasei subsp. paracasei (č. 80) pri teplote 25 °C po 10 dňoch kultivácie. V prostredí s obsahom 0, 2, 4, 6 % NaCl pri teplote 25, 30 a 37 °C boli schopné prežívať druhy Lb. paracasei subsp. paracasei (č. 80, 91) a Lb. plantarum (č. 152, 153, 161, 167, 177, 178). Z hľadiska hodnotenia bezpečnosti pri možnom použití izolovaných laktobacilov v ľudskej výžive ani jeden z izolátov nemal geneticky zakódovanú schopnosť produkcie histidín-, tyrozín- a ornitín-dekaboxylázy. Z pohľadu testovania izolátov voči vybraným antibiotikám, väčšina izolátov bola citlivá na testované antibiotiká: streptomycín (1 -- 1024 mcg.ml-1), gentamicín (0,25 -- 256 mcg.ml-1), kanamycín (1 -- 1024 mcg.ml-1), tetracyklín (0,125 -- 128 mcg.ml-1), vankomycín (0,125 -- 128 mcg.ml-1), ampicilín (0,032 -- 32 mcg.ml-1), klindamycín (0,032 -- 32 mcg.ml-1), chloramfenikol (0,125 -- 128 mcg.ml-1) a erytromycín (0,016 -- 16 mcg.ml-1). Výnimku predstavovali kmene Lb. plantarum (č. 152 a 153), u ktorých sa zistila rezistencia voči streptomycínu a kanamycínu MIC nad 1024 mcg.ml-1. Schopnosť laktobacilov tvoriť biofilm sa nedokázala ani u jedného z testovaných kmeňov, nakoľko hodnoty absorbancie (A = 630 nm) neprekročili hodnotu 0,1. Na základe získaných výsledkov pre ďalšie skúmanie odporúčame kmeň Lb. rhamnosus (č. 164) ako izolát vhodný pre využitie v mliekarenskej praxi z pohľadu nami testovaných vlastností.
Key words:
mlieko, NSLAB, laktobacily, identifikácia, kysacia aktivita, proteolýza, lipolýza, biogénne amíny, antibiotická rezistencia, biofilmy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited