Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Identifikačné číslo: 1364
Univerzitný e-mail: margita.canigova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
     Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Rezistencia enterokokov izolovaných z mlieka voči antibiotikám a sanitačným prostriedkom
Autor:
Pracovisko: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Vedúci práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
prof. RNDr. Daniela Hudecová, PhD.
Oponent 3:
Ing. Kirchnerová Katarína, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Rezistencia enterokokov izolovaných z mlieka voči antibiotikám a sanitačným prostriedkom
Abstrakt:
ABSTRAKT Cieľom práce bolo zhodnotiť mikrobiologickú kvalitu surového a pasterizovaného kravského mlieka so zameraním sa na prítomnosť enterokokov. Izolovať a identifikovať enterokoky, otestovať ich rezistenciu na antibiotiká a odsledovať ich schopnosť odolávať pôsobeniu sanitačných prostriedkov a schopnosť tvoriť biofilmy. Zistiť prítomnosť enterokokov v kravskom hrudkovom syre a cestu kontaminácie počas jednotlivých krokov výrobného procesu výroby syra, identifikovať enterokoky izolované počas výroby syra a otestovať ich rezistenciu na antibiotiká a sanitačné prostriedky používané v mliekarenskom priemysle. Z výsledkov hodnotenia mikrobiologickej kvality mlieka vyplynulo, že celkové počty mikroorganizmov, počty psychrotrofných mikroorganizmov a enterokokov sa zvyšovali v priebehu chladiarenského skladovania surového mlieka v zásobných tankoch pri teplote 6 -- 10 °C. Psychrotrofné mikroorganizmy podmieňujúce mikrobiologickú kvalitu mlieka predstavovali vysoký podiel na celkovej mikroflóre a to v cisternových vzorkách -- 50,02 % a v zásobných tankoch -- 55,29 %. Podiel enterokokov predstavoval v cisternových vzorkách mlieka 0,44 % a v mlieku zo zásobných tankov klesol na 0,38 %. Z výsledkov analyzovaných cisternových vzoriek surového mlieka, kde priemerné počty dosahovali hodnotu 1,89.106 KTJ.ml-1 vyplýva, že surové mlieko buď nespĺňalo kvalitu podľa STN 57 0529: 1999 už na farme v rámci bazénových vzoriek alebo došlo k rozmnoženiu mikroorganizmov počas skladovania a prepravy surového mlieka do mliekarenského závodu. Enterokoky sa zisťovali v surovom mlieku v cisternách v množstve od 2,95 do 4,18 log KTJ.ml-1, v zásobných tankoch sa počty enterokokov pohybovali v rozmedzí od 3,04 do 4,51 log KTJ.ml-1. Ich prítomnosť v pasterizovanom mlieku sa nedokázala. Medzi enterokokmi izolovanými zo surového mlieka sa ako dominantný zistil druh E. faecalis, v cisternových vzorkách predstavoval 58,1 % a v zásobných tankoch 71,7 % z celkového počtu izolátov. Druhová identifikácia E. faecalis určená biochemickým komerčným EN-COCCUS testom sa potvrdila PCR metódou. Z 96 izolátov enterokokov sa u 7,29 % dokázala rezistencia na ampicilín, u 3,13 % na erytromycín, u 37,50 % na gentamicín, u 13,54 % na tetracyklín a u 10,42 % na vankomycín. Na teikoplanín nebol rezistentný ani jeden z izolátov enterokokov. E. faecalis ako dominantný druh enterokokov izolovaných zo vzoriek mlieka prejavil multirezistenciu na 2 až 4 zo skúšaných antibiotík. Na základe testovania odolnosti enterokokov na sanitačné prostriedky sa dá konštatovať, že pri dodržaní všetkých podmienok sanitácie, enterokoky nie sú schopné odolávať pôsobeniu sanitačných prostriedkov používaných v mliekarenskom priemysle. Odolnosť sa dokázala pri zníženej teplote použitého sanitačného roztoku a za prítomnosti organickej a anorganickej záťaže. Kyslý sanitačný prostriedok bol za stanovených podmienok (teplota 35 a 40 °C, koncentrácia 0,75 %, doba pôsobenia 20 minút) menej účinný voči enterokokom ako alkalický sanitačný prostriedok. Tvorba biofilmov druhom E. faecalis sa nedokázala ani u jedného zo sledovaných kmeňov. Tepelné ošetrenie surového mlieka na syry (teplota min. 72 °C počas min. 20 -- 30 s) postačovalo na usmrtenie rezistentných enterokokov. Z kravského hrudkového syra vyrobeného v podmienkach mliekarenského závodu sa izoloval len jeden druh Enterococcus group III., u ktorého sa nedokázala rezistencia na antibiotiká. V rámci modelového pokusu, kedy sa mlieko naočkovalo druhom E. faecium sa potvrdilo prežívanie enterokokov v priebehu výroby kravského hrudkového syra, pričom počty enterokov vzrastali.
Kľúčové slová:
biofilmy, enterokoky, mlieko, sanitácia, identifikácia, antibiotická rezistencia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene