Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Identification number: 1364
University e-mail: margita.canigova [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Antibiotic resistance of enterococci isolated from milk
Written by (author):
Ing. Anna Krebs Artimová, PhD.
Department:
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.
Opponent 1:
Opponent 2:
Ing. Kirchnerová Katarína, PhD.
Opponent 3:
doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Antibiotická rezistencia enterokokov izolovaných z mlieka
Summary:
Cieľom dizertačnej práce bolo zhodnotiť možnosti kontaminácie surového mlieka enterokokmi v celom reťazci výroby mlieka od dojnice, cez hygienu vemena pred dojením, až po skladovanie v podmienkach vybraného poľnohospodárskeho podniku. U identifikovaných enterokokov určiť ich rezistenciu voči antibiotikám a sanitačným prostriedkom a zhodnotiť schopnosť enterokokov tvoriť biofilm. Odobrali sa stery z kože ceckov vemena dojníc po vykonaní hygieny vemena (n = 75), z ceckových nástrčiek dojacích strojov (n = 77), z prvých odstrekov mlieka (n = 69), z bazénových vzoriek mlieka (n = 14) a z oplachových vôd po sanitácii dojacích strojov (n = 14). Z výsledkov práce vyplýva, že enterokoky sa bežne vyskytujú v prvovýrobe mlieka a patria ku skupine baktérií, ktoré pri nesprávne vykonanej hygiene značne kontaminujú nadojené mlieko. Počty enterokokov v mlieku predstavovali priemerne 2,87.102 KTJ.ml-1 . Najväčším zdrojom enterokokov v prvovýrobe mlieka sú výkalmi znečistené a počas dojenia nesanitované nástrčky (4,39.102 KTJ.cm-2). Ďalším potenciálnym zdrojom kontaminácie mlieka enterokokmi sú nesprávne očistené cecky vemena dojnice (2,60.102 KTJ.cm-2). Nízke počty enterokokov sa zistili v prvých odstrekoch mlieka, dosiahli priemerne 3,34.101 KTJ.ml-1. V oplachových vodách odobratých po sanitácii dojacieho zariadenia sa stanovili ich minimálne počty. Najčastejšie izolovaným druhom v jednotlivých typoch vzoriek v prvovýrobe mlieka bol druh E. faecalis (58,14 %). Za ním nasledovali zástupcovia E. group III -- 16,28 % a E. faecium -- 6,31 %. Zistili sa aj nie často rozšírené druhy ako E. mundtii, E. gallinarum, E. pseudoavium, E. saccharolyticus, E. cecorum, E. columbae a E. solitarius. Druhová identifikácia sa vykonala EN-COCCUS testom. PCR metódou sa potvrdilo zaradenie 73,81 % izolátov do druhu E. faecalis. Najčastejšia rezistencia enterokokov sa zistila voči dvom druhom antibiotík a to tetracyklínu 12,29 % a erytromycínu 4,32 %. Najvyššia stredná rezistencia sa zistila voči erytromycínu 39,87 %, ďalej nasledovala stredná rezistencia voči vankomycínu 8,97 %, tetracyklínu 4,65 % a iba u jedného izolátu sa potvrdila stredná rezistencia voči teikoplanínu 0,33 %. Voči antibiotikám ampicilín, gentamicín, teikoplanín a vankomycín sa nezistili žiadne rezistentné enterokoky. Schopnosť enterokokov tvoriť biofilm na plaste sa potvrdila iba u jedného kmeňa druhu E. pseudoavium (1,27 %), ktorý sa izoloval zo vzoriek z prvých odstrekov mlieka. Zistil sa nedostatočný účinok kyslého sanitačného roztoku (na báze kyseliny fosforečnej), pri ktorom redukcia populácie enterokokov závisela od zvyšujúcej sa organickej záťaže, od stupňa tvrdosti vody ako aj od teploty. Alkalický sanitačný roztok (na báze hydroxidu sodného a chlórnanu sodného) sa prejavil za rovnakých podmienok ako účinnejší.
Key words:
enterokoky, mlieko, prvovýroba, antibiotická rezistencia, biofilmy, sanitácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited