Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Juraj Miššík, PhD.
Identifikačné číslo: 1378
Univerzitný e-mail: juraj.missik [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Dlhodobé zmeny v možnostiach prechodu rádioaktívneho cézia do vybraných potravinových produktov.
Autor: RNDr. Juraj Miššík, PhD.
Pracovisko: Katedra chémie (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Marián Schwarz, CSc.
Oponent 2:prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.
Oponent 3:doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Dlhodobé zmeny v možnostiach prechodu rádioaktívneho cézia do vybraných potravinových produktov.
Abstrakt:Viac ako 25 rokov po rádioaktívnej kontaminácii z havárie v Černobyle je hlavný kontaminant, 137Cs stále prítomný v životnom prostredí. Všeobecne sa prijíma fakt, že na územiach s nízkym depozitom rádiocézia, čo je aj prípad Slovenska, kontaminácia potravinových produktov vyrobených v poľnohospodárskom sektore klesla na zanedbateľnú úroveň. Na ilustráciu sú v práci uvedené výsledky kontroly koncentrácie aktivity 137Cs v súbore 460 vzoriek bravčového mäsa zo Slovenska, sledované v období rokov 2002-2012, kde v posledných 4 rokoch bolo viac ako 80% vzoriek pod priemernou hodnotou detekčného limitu (0,13 Bq.kg-1). Naproti tomu na základe predložených výsledkov meraní z celého územia Slovenska boli identifikované dve potravinové komodity pochádzajúce z lesných ekosystémov, ktoré v dlhodobom časovom horizonte majú potenciál prekračovať najvyššie povolené koncentrácie 137Cs platné v EÚ. Koncentrácia aktivity 137Cs v plodniciach húb a v svalovine diviaka lesného vykazovali variačné rozpätie v rozsahu 3 -- 4 rádov, pričom maximálna pozorovaná hodnota dosiahla (573 +- 46) Bq.kg-1 čerstvej hmotnosti húb a v svalovine diviaka (369 +- 28) Bq.kg-1. Geometrické priemery boli nízke, v roku 2012 bol priemer v hubách 0,92 Bq.kg-1 (č.hm.) a v svalovine diviakov 0,59 Bq.kg-1. Tieto hodnoty však boli dostatočne vysoko nad dolnou hranicou detekovateľnosti. V oboch prípadoch boli najviac kontaminované vzorky získané z lokalít s veľmi nízkou priemernou kontamináciou lesnej pôdy (1 -- 2) kBq.m-2. Predpokladá sa, že v prípade húb môže byť príčinou najmä variácia inventára 137Cs v lesnej pôde v malej priestorovej mierke, zatiaľ čo v prípade diviaka lesného pravdepodobne ide o náhodne sa vyskytujúce požieranie huby Elaphomyces granulatus (srnka obyčajná) alebo iných podobných húb, akumulujúcich 137Cs. Zo série pozorovaní v rokoch 2005-2012 sa podarilo odhadnúť pre územie Slovenska priemerný ekologický polčas zotrvávania 137Cs v svalovine diviakov na Tekol >= 23 rokov. Nakoľko táto hodnota je výrazne vyššia ako dĺžka časového radu s pozorovaniami, spoľahlivosť odhadu nie je vysoká.
Kľúčové slová:Cs-137, potraviny, huby, diviak lesný, ekologický polčas

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene