Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Methods of study of biomass microorganism and diversity of soil microbial community.
Written by (author): Ing. Martina Kosnová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:Ing. Eva Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metódy štúdia biomasy mikroorganizmov a diverzity pôdnych mikrobiálnych spoločenstiev
Summary:Pôda je prírodný útvar, ktorý sa vyvíjal v zložitom komplexe pôsobenia vonkajších činiteľov na materskú horninu. Živé organizmy ovplyvňujú pôdotvorný proces materiálne a energeticky. Biologický faktor pôdotvorného procesu predstavujú mikroorganizmy, ktoré sa svojou činnosťou zúčastňujú na procesoch syntézy a rozkladu minerálnych a organických látok vo vznikajúcej pôde. Na stanovenie pôdnej mikrobiálnej biomasy a diverzity pôdneho mikrobiálneho spoločenstva sa používa niekoľko metód. Na stanovenie počtu buniek a dĺžky hýf sa využívajú počítacie komôrky, epifluorescenčná mikroskopia a platňová zrieďovacia metóda. Pri meraní špecifických bunkových komponentov sa najčastejšie stanovuje ATP, ergosterol, nukleové kyseliny a pod. Obsah živín v bunke ako C, N, P, S, K sa stanovuje pomocou fumigačnej extrakčnej metódy a rehydratačnej metódy. Medzi metódy fyziologické založené na meraní metabolickej aktivity mikroorganizmov patrí fumigačná inkubačná metóda a metóda substrátom indukovanej respirácie. Diverzita na fyziologickej úrovni spoločenstva sa sleduje metódou BIOLOG platní. Mikrokalorimetrické metódy sú založené na meraní tepla, ktoré vyprodukovali mikroorganizmy.
Key words:diverzita, metódy stanovenia biomasy, mikrobiálne spoločenstvo, pôda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited