Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Microbiological characteristics of bottom sediments and water Veľkého and Malého Kolpašského tajchu
Written by (author): Ing. Radka Nyitraiová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Jana Urminská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mikrobiologická charakteristika dnových sedimentov a vody Veľkého a Malého Kolpašského tajchu
Summary:Dnové sedimenty vodných diel sú erózne zmyvy poľnohospodárskych a lesných pôd, povodia hlavného toku a prítokov napájajúcich vodné nádrže. Majú základné vlastnosti povrchových vrstiev erodovaných pôd. Chemické, fyzikálne a mechanické zloženie sedimentov je funkciou geologickej stavby územia a ľudských aktivít danej oblasti, čím je daná ich heterogenita. Na kvalite a vlastnostiach dnových sedimentov sa premietajú všetky vstupy do poľnohospodárskej pôdy. Vplývajú na ne priemyselné odpadové vody, resp. kvalita ich čistenia, hustota osídlenia a kvalita komunálnych odpadových vôd. Ovplyvňujú ich, i keď nepriamo, plynné a tuhé exhaláty z rôznych zdrojov. Vypracovaním tejto práce sme zmonitorovali kvalitu sedimentu Malého a Veľkého Kolpašského tajchu po ich vypustení a znovu napustení. Posúdili sme možnosť aplikácie sedimentov do pôdy a ich ďalšie použitie. Zhodnotili sme aj vodu Malého a Veľkého Kolpašského tajchu podľa platného nariadenia vlády č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská. V práci sme postupne opísali históriu oboch tajchov a jednotlivé fyziologické skupiny mikroorganizmov. Výsledky nám poskytli informácie o kvalite sedimentu z chemického a mikrobiologického hľadiska. Chemickým rozborom sme zistili obsah celkového oxidovateľného uhlíka, výšku pH, obsah celkového dusíka, hodnotu uhlíka mikrobiálnej biomasy a pomer medzi oxidovateľným uhlíkom a uhlíkom mikrobiálnej biomasy. Z mikrobiologickým skupín sme hodnotili koliformné a termotolerantné koliformné baktérie, enterokoky, aktinomycéty a celkový počet mikroorganizmov aeróbov, anaeróbov, sporulujúcich aj vegetatívnych foriem. Dospeli sme k záveru, že dnové sedimenty Malého Kolpašského tajchu sú znečistenejšie, čo možno pripísať veľkosti nádrže. Sedimenty by však svojim zložením mohli byť vhodným doplnkom do slovenských pôd, pretože majú všetky vlastnosti na to, aby pomohli k ich zúrodneniu. Avšak vysoké pH znemožňuje toto použitie. Význam celej práce je zameraný na zistenia, či malo okolie a história vplyv na kvalitu sedimentu a vody Malého a Veľkého Kolpašského tajchu.
Key words:dnové sedimenty, voda , mikroorganizmy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited