Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The influence of used substrates on the composition of the biogas and representation of microorganisms in individual parts of biogas plant
Written by (author): Ing. Soňa Godinová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:Ing. Eva Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv použitých substrátov na zloženie bioplynu a zastúpenie mikroorganizmov vo vybraných častiach bioplynovej stanice
Summary:V súčasnosti prebieha živá diskusia o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, ktorými by sa do veľkej miery obmedzila závislosť spoločnosti na zdrojoch fosílnych palív. Jedným z rozšírených alternatívnych zdrojov energie je aj bioplyn. Produkciu bioplynu v bioplynovej stanici vo veľkej miere ovplyvňuje zloženie vstupných substrátov. V práci sa zaoberáme činnosťou bioplynovej stanice vo VPP SPU v Kolíňanoch so zameraním na charakteristiku chemického zloženia vstupných substrátov (sušina, pomer C : N, pH) a ďalej sa zaoberáme zastúpením vybraných skupín mikroorganizmov (aeróbne a anaeróbne baktérie vo vegetatívnych i sporulujúcich formách, aktinomycéty, myxobaktérie a termorezistentné huby) v jednotlivých častiach bioplynovej stanice. V práci sme hodnotili základný substrát (hnojovica a maštaľný hnoj), ku ktorému boli pridávané prímesi ako silážovaná tráva, Amaranthus a biomasa (zmes živočíšneho odpadu a kukuričnej siláže). Vzorky sme odoberali z troch odberových miest a to: vstupný substrát z malej homogenizačnej nádrže, z experimentálneho fermentora a z miesta výstupu substrátu z fermentora do dohnívacej nádrže. V práci sa zaoberáme chemickým zložením bioplynu v závislosti od použitých substrátov a produkčnou efektivitou bioplynovej stanice počas kofermentácie poľnohospodárskej biomasy. Výsledkom práce je vyhodnotenie vhodnosti jednotlivých biologicky rozložiteľných materiálov pre spracovanie v bioplynovej stanici a vyhodnotenie, ktorá zmes vstupných materiálov je najvhodnejšia pre praktické využitie z hľadiska produkcie bioplynu.
Key words:bioplyn, bioplynová stanica, anaeróbna fermentácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited