Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Effect of Fertilizer Application on Soil Biological Properties
Written by (author): Ing. Lenka Miklošíková
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv aplikácie hnojív na biologické vlastnosti pôdy
Summary:Na zvýšenie úrodnosti sa pôda ošetruje minerálnymi alebo organickými hnojivami. Mnohé vedecké štúdie sa zaoberajú účinkom týchto hnojív na produkciu rastlinnej biomasy. Pre dlhodobé skvalitňovanie pôdy je však nevyhnutné poznať vplyv hnojív i na biologické vlastnosti pôdy, ktoré sú dôležitým indikátorom jej kvality. V práci je stručne charakterizovaná pôda, jej vlastnosti a zloženie, popísané sú minerálne a organické hnojivá. V ďalšej časti sú spracované vedecké práce z posledných rokov, ktoré dokazujú, že aplikácia minerálnych hnojív už nie je postačujúca a je potrebné do pôdy dodávať aj organickú zložku a vytvoriť tak pre pôdne mikroorganizmy vhodné prostredie pre ich existenciu. Ako veľmi osvedčené organické hnojivo sa javí maštaľný hnoj. Jeho aplikácia zvyšuje abundanciu aj diverzitu mikroorganizmov. Do pôdy sa s ním však môžu vpraviť aj chemické látky ako steroidy, antibiotiká a ťažké kovy. Túto kontamináciu môže minimalizovať kompostovanie maštaľného hnoja. Kompost má priaznivý vplyv na početnosť mikroorganizmov a ich vysokú enzymatickú aktivitu. Omnoho vyššia aktivita mikroorganizmov nastáva po aplikácii vermikompostu, ktorý je schopný redukovať vírusy a preukazuje aj vyššie hodnoty Shannonovho indexu. Hnojenie zeleným hnojivom a biouhlím nepreukázalo výraznú zmenu mikrobiálneho spoločenstva. Za mnohonásobne účinnejší sa dá považovať digestát, ktorého používanie je často diskutabilné, no nemožno poprieť jeho vplyv na zlepšenie pôdnej respirácie, oxidácie amónneho dusíka a v kombinácii s bakteriálnymi hnojivami bol jasne preukázaný priaznivý vplyv digestátu na biologické vlastnosti pôdy.
Key words:pôda, hnojivo, mikroorganizmy, biologické vlastnosti pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited