Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect applications of chlorpyriphos and bifenthrin on selected microbial parameters soil
Written by (author): Ing. Martina Kosnová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:Ing. Eva Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv aplikácie chlórpyrifosu a bifentrínu na vybrané mikrobiologické parametre pôdy
Summary:Pesticídy sú chemické látky používané v poľnohospodárstve za účelom zvýšenia produkcie a zníženia strát pri pestovaní rastlín. Aj napriek tomu, že sú známe ich negatívne vplyvy na životné prostredie, poľnohospodárstvo sa bez ich používania nezaobíde. V teoretickej časti predloženej diplomovej práce sme sa zamerali na charakteristiku pesticídov a popis najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú ich rozklad v prostredí. V praktickej časti práce sme v laboratórnych podmienkach sledovali vplyv aplikácie dvoch insekticídov na vybrané mikrobiálne parametre. Sledovali sme uhlík mikrobiálnej biomasy, aktivitu FDA hydrolýzy a produkciu CO2. Použili sme insekticíd DURSBAN s účinnou látkou chlórpyrifos a TALSTAR s účinnou látkou bifentrín. Prípravky sme aplikovali v dávke odporúčanej výrobcom a v 100-násobnej dávke. Počas laboratórneho pokusu trvajúceho 112 dní sme biomasu mikroorganizmov a hydrolýzu fluoresceíndiacetátu merali 0., 1., 3., 7., 14., 28., 56. a 112. deň po aplikácii insekticídov. Respiráciu sme sledovali prvých 7. dní v 24 hodinových intervaloch a potom 14., 21. a 28. deň po aplikácii insekticídov. Z výsledkov pokusu vyplýva, že pri uhlíku mikrobiálnej biomasy sme nezistili štatisticky preukazné rozdiely medzi kontrolnou vzorkou a vzorkami s aplikovanými insekticídmi. Pri aktivite hydrolýzy fluoresceíndiacetátu sme zistili, že bifentrín významne zvyšoval a chlórpyrifos naopak znižoval hodnoty tohto parametra. Pôsobením obidvoch insekticídov sa respirácia v porovnaní s kontrolným variantom zvýšila. Najvýraznejšiu respiráciu sme zistili pri aplikácii chlórpyrifosu v dávke 320 mg.kg-1.
Key words:chlórpyrifos, bifentrín , mikrobiálna biomasa, enzymatická aktivita, respirácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited