Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Biological indicators of soil quality and health
Written by (author): Bc. Daniela Maceášiková
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:Ing. Eva Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Biologické indikátory kvality a zdravia pôdy
Summary:Pôda je jedným z najdôležitejších prírodných zdrojov a má kľúčovú úlohu v poľnohospodárstve. Cieľom práce bolo charakterizovať pojmy kvalita a zdravie pôdy, ktorých sledovanie je v súčasnej dobe pri rastúcej populácii na Zemi a zvyšujúcej sa produkcii potravín nesmierne dôležité. Tieto atribúty však nie je možné hodnotiť iba na základe produkčnej schopnosti pôd a úrod pestovaných plodín, ale aj z pohľadu environmentálnych súvislostí. Kvalita a zdravie pôdy sa hodnotí prostredníctvom fyzikálnych, chemických a biologických indikátorov. Biologické charakteristiky pôdy sa využívajú ako indikátory najmä preto, že sú dostatočne citlivé, aby mohli odrážať zmeny v pôdnom prostredí už za pomerne krátku dobu. Medzi vhodné biologické indikátory kvality a zdravia pôdy patrí mikrobiálna respirácia a rozklad celulózy, mikrobiálna biomasa, enzymatická aktivita, ďalej sledovanie štruktúry mikrobiálneho spoločenstva a pôdnych bezstavovcov. V poslednej časti práce je popísaná kvalita pôdy v podmienkach Slovenskej republiky. Pôdy v Slovenskej republike sú ovplyvnené najmä prejavmi vodnej erózie, zhutňovania pôdy pôsobením ťažkých mechanizmov, okysľovaním pôdy, znižovaním obsahu humusu a chemickou kontamináciou pôdy. Stupeň a rozsah biologickej degradácie však nie je na Slovensku kvantifikovaný. Z toho dôvodu sa hľadajú indikátory, ktoré by tento problém vyriešili.
Key words:kvalita pôdy, zdravie pôdy, indikátory kvality

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited