Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The impact of the introduction of trees in the Arboretum Mlynany on the dehydrogenase activity of microorganisms
Written by (author): Ing. Petra Tomášiková
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv introdukcie drevín v Arboréte Mlyňany na dehydrogenázovú aktivitu mikroorganizmov
Summary:V práci sme venovali pozornosť hodnoteniu vplyvu introdukcie dvoch drevín z východoázijskej plochy Arboréta Mlyňany SAV na dehydrogenázovu aktivitu mikroorganizmov. Konkrétne išlo o Borievku čínsku (Juniperus chinensis L.) a Tuju východnú (Thuja orientalis L.), ktoré boli vysadené na pôde využívanej do roku 1960 ako orná pôda. Dehydrogenázy sú predstaviteľmi enzýmovej triedy oxidoreduktáz vyskytujúce sa intracelulárne v žijúcich bunkách mikroorganizmov. Dehydrogenázovú aktivitu sme sledovali metódou redukcie bezfarebného 2,3,5-trifenyltetrazóliumchloridu (TTC) na červený 2,3,5-trifenylformazán (TPF), ktorý sme stanovili spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 485 nm. Zistili sme, že vplyvom introdukcie Borievky čínskej a Tuje východnej nastalo v kultizemnom humusovom horizonte (hĺbka 0,00-0,20 m) výrazné zvýšenie dehydrogenázovej aktivity mikroorganizmov (7,66 a 9,05 ug TPF.g suchej pôdy-1.hod-1) v porovnaní s ornou pôdou (0,87 ug TPF.g suchej pôdy-1.hod-1). Pod obidvomi druhmi drevín hodnoty dehydrogenázovej aktivity mikroorganizmov výrazne klesali hĺbkou pôdneho profilu. V ďalšej časti práce sme sa venovali posúdeniu vzájomných vzťahov medzi chemickými ukazovateľmi a dehydrogenázovou aktivitou mikroorganizmov. Pre porovnanie sme vybrali organický uhlík, kvalitu humusu vyjadrenú pomerom CHK/CFK, aktívnu pôdnu reakciu (pH/H2O) a výmennú pôdnu reakciu pH/KCl. Na základe regresnej analýzy sme zistili, že dehydrogenázová aktivita vykazovala veľmi silnú koreláciu k obsahu organického uhlíka (Borievka čínska r= 0,999; Tuja východná r= 0,969 a orná pôda r= 0,926). Negatívne s dehydrogenázovou aktivitou koreloval pomer CHK/CFK, čo sa najvýraznejšie prejavilo pod porastom Tuje výhodnej (r= - 0,988). Potvrdili sme, že dehydrogenázová aktivita bola vo veľmi silnom pozitívnom vzťahu ku aktívnej pôdnej reakcii pri ornej pôde (r= 0,903) a pôde pod porastom Borievky čínskej (r= 0,666). Naopak, bola v negatívnej korelácií k aktívnej pôdnej reakcii pod porastom Tuje východnej (r= 0,982). Pri výmennej pôdnej reakcii pH/KCl lineárna regresia preukázala podobnú koreláciu ako pri aktívnej pôdnej reakcii pH/H2O. Avšak vzťah dehydrogenázovej ativity bol v pozitívnom slabom vzťahu k výmennej pôdnej reakcii na ornej pôde (r = 0,371).
Key words:Thuja orientalis L., pôda, mikroorganizmy, dehydrogenázová aktivita, Juniperus chinensis L.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited