Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Microbiological analysis of the selected species of spice plants according to the QMS of the food company
Written by (author): Bc. Jana Vidová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Čapla, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mikrobiologická analýza vybraných druhov koreninových rastlín podľa QMS výrobného potravinárskeho podniku
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo oboznámiť sa so systémom kontroly kvality (QMS) vstupných surovín vybraných druhov koreninových rastlín vo výrobnom potravinárskom podniku. Zaoberali sme sa systémom kontroly kvality bazalky pravej (Ocimum basilicum, L.), rozmarínu lekárskeho (Rosmarinus officinalis, L.) a cesnaku medvedieho (Allium ursinum, L.). Proces vstupnej kontroly koreninových rastlín začínal od príjmu suroviny na sklad, odberu vzoriek na senzorickú, fyzikálno-chemickú a mikrobiologickú analýzu. V rámci mikrobiologickej analýzy sme pracovali so 7 vzorkami bazalky pravej, 6 vzorkami rozmarínu lekárskeho a 4 vzorkami cesnaku medvedieho. Platňovou metódou sme vo vzorkách stanovovali celkový počet mikroorganizmov (CPM), počet baktérií patriacich do čeľade Enterobacteriaceae a prítomnosť druhu Bacillus cereus. Získané výsledky sme porovnali s hodnotami podľa Potravinového kódexu SR, ktoré boli súčasťou špecifikácii podnikového QMS systému. Vzorky bazalky pravej vyhovovali maximálnemu limitu stanovených hodnôt QMS systému vo všetkých sledovaných mikrobiologických ukazovateľoch. Pri analýze rozmarínu lekárskeho sme pri jednej vzorke zistili prítomnosť baktérií čeľade Enterobacteriaceae, ktorých hodnota prevyšovala stanovený maximálny limit. Z toho dôvodu sme postupovali ďalej podľa stanovených špecifikácii QMS systému a odobrali sme z pozitívnej suroviny opakovane 5 vzoriek, ktoré sme následne mikrobiologicky analyzovali. Pri opätovnej kontrole vzoriek sme nezistili prítomnosť baktérií čeľade Enterobacteriaceae. Počet baktérií druhu Bacillus cereus bol pri rozmaríne lekárskom <1,0.101 KTJ.g-1 a počty CPM v rozsahu od 1,8.102 do 2,2.103 KTJ.g-1, čo zodpovedalo stanoveným limitom. Pri cesnaku medveďom sme pri jednej vzorke zistili prítomnosť baktérií rodu Bacillus cereus (<4,0.102 KTJ.g-1), avšak výsledná hodnota neprevyšovala stanovenú hodnotu. CPM a baktérie z čeľade Enterobacteriaceae vyhovovali. Po porovnaní našich výsledkov so stanovenými hodnotami QMS systému sme zhodnotili možnosť uvoľnenia koreninových rastlín do procesu výroby potravinárskych výrobkov. Systém kontroly kvality vstupných surovín v potravinárskom výrobnom podniku je veľmi dôležitý, pretože zlá kvalita surovín ovplyvňuje celkovú kvalitu hotových výrobkov.
Key words:systém kontroly kvality, celkový počet mikroorganizmov, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited