Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Water as a Potential Source of Food Contamination
Written by (author): Ing. Erika Cingerová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Voda ako možný zdroj kontaminácie potravín
Summary:Dostupnosť a kvalita pitnej vody ako aj kvalita plodín určených na priamy konzum, sú významným faktorom ovplyvňujúcim zdravie ľudí. Prvým cieľom našej práce bolo verifikovať nový chromogénny koliformný agar (CCA) na stanovenie koliformných baktérií a Escherichia coli v pitných vodách podľa STN EN ISO 9308 - 1. Charakteristiky metódy, ako aj výkonnosť kultivačného média, sme overovali podľa STN P ENV ISO 13 843: 2003 a STN EN ISO 11 133:2004. Výsledky poukazujú na to, že pre detekciu koliformných baktérií a Escherichia coli (v uvedenom poradí) je táto metóda citlivá (96,7 % a 95,6 %), špecifická (89,8 % a 87,8 %), selektívna (-0,281 a -0,244) a účinná (93,2 % a 92) %. Pri porovnávaní výťažnosti rastu koliformných baktérií na laktózovom a chromogénnom médiu nám pomocou priemeru relatívnych rozdielov vyšiel výsledok 36,8 %, čo jednoznačne potvrdzuje rozdielnosť obidvoch metód. Verifikácia živnej pôdy je nevyhnutným krokom pre zavedenie novej metódy do akreditovaného laboratória. Druhým cieľom práce bolo zhodnotiť kvalitu závlahových vôd podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010, prílohy 2, časť B ako možného zdroja kontaminácie plodín určených na priamy konzum. Zistili sme, že závlahová voda z obidvoch sledovaných odberových lokalít (Čierna voda v Lúčnom Dvore a Lakšársky potok v Malých Levároch) je vhodná na zavlažovanie poľných plodín, avšak lokalita Lúčny Dvor je náchylejšia na kontamináciu koliformnými baktériami ako lokalita Malé Leváre. Výsledky monitoringu závlahových vôd za obdobie rokov 2003 až 2016 vykazujú na daných lokalitách, v prípade kontaminácie dusičnanmi aj koliformnými baktériami, klesajúci trend znečistenia vôd určených pre závlahu. Pre dodržanie zásad zdravého životného štýlu je príjem čerstvej zeleniny nevyhnutný. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité sledovať kvalitu vody určenej na zavlažovanie plodín určených na priamy konzum.
Key words:verifikácia, CCA agar, závlahová voda, hodnotenie kvality, pitná voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited