Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of Vermicompost Fertilization on Selected Indicators of Soil Quality and Health
Written by (author): Ing. Lenka Miklošíková
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv hnojenia vermikompostom na vybrané indikátory kvality a zdravia pôdy
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť vplyv hnojenia vermikompostom na vybrané biologické a chemické indikátory kvality a zdravia pôdy. Za týmto účelom sme založili skleníkový nádobový pokus s riadenými hodnotami svetla, teploty a vlhkosti. Každá nádoba obsahovala 14,6 kg zhomogenizovanej, piesočnato-hlinitej pôdy, pôdneho typu fluvizem. Pripravili sme 5 variantov hnojenia s tromi opakovaniami: V1. Kontrolná vzorka bez prídavku hnojív, V2. Liadok amónny s dolomitom (LAD 27) v dávke 60 kg/ha, V3. Liadok amónny s dolomitom (LAD 27) v dávke 30 kg/ha + vermikompost v dávke 20 t/ha, V4. Vermikompost v dávke 40 t/ha a V5. Vermikompost v dávke 80 t/ha. Do nádob bola zasiata plodina kukurica siata (Zea mays L.). Pokus bol ukončený po 74 dňoch rastu kukurice. Na začiatku (ihneď po aplikácii hnojív), a rovnako aj na konci pokusu boli odobraté pôdne vzorky a sledované biologické indikátory: množstvo uhlíka mikrobiálnej biomasy (Cmic), dehydrogenázová aktivita (DHA), hydrolázová aktivita (FDA) a chemické indikátory: aktívna pôdna reakcia (pH/H2O), výmenná pôdna reakcia (pH/KCl) a obsah celkového oxidovateľného organického uhlíka (Cox). Zistili sme, že vermikompost mal výrazný vplyv na Cmic. Pri variante V4 bola jeho hodnota (na konci pokusu) o 14,89 % a pri variante V5 o 32,45 % vyššia ako v kontrole. Priaznivý vplyv vermikompostu sme zistili aj na hydrolázovú aktivitu. Na začiatku pokusu vo variante V5 stúpla hodnota FDA v porovnaní s kontrolným variantom o 60,87 % a na konci pokusu sme najvyššie hodnoty zistili vo variante V4 (0,33 mg FDA.g-1.3 hod-1). Potvrdili sme však negatívny vplyv minerálneho hnojenia na dehydrogenázovú aktivitu. Hodnoty DHA boli vo variante V2 o 25,41 % nižšie ako v kontrolnom variante. Z chemických indikátorov mal vermikompost vplyv na pH/H2O. V porovnaní s V1 (6,73) nastalo zvýšenie hodnôt vo variantoch V3 (6,95), V4 (6,97) a V5 (7,14). Hodnoty pH/KCl sa zvýšili o 0,10 (V3) a o 0,35 (V5) oproti kontrole. Najvyšší obsah Cox (1,45 %) bol pri variante s najvyššou dávkou vermikompostu (80 t/ha). Pomocou lineárnej regresie sme zistili stredne silný vzťah medzi Cmic a aktívnou (r = 0,58) resp. výmennou pôdnou reakciou (r = 0,48), medzi DHA a aktívnou (r = 0,52) resp. výmennou pôdnou reakciou (r = 0,57) a rovnako medzi FDA a aktívnou pôdnou reakciou (r = 0,44).
Key words:Vermikompost, mikrobiálna biomasa, dehydrogenázová aktivita, hydrolázová aktivita, pôdna reakcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited